Đề tài: Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của gốc ghép đối với năng suất, phẩm chất cây có múi đang trồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Bến Tre.

- Địa chỉ: xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753822101.

• Kinh phí thực hiện: 209,77 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Võ Hoài Chân

- Học hàm, học vị: Thạc Sĩ.

- Địa chỉ: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0989005647

- Email: vohoaichan@gmail.com

* Người tham gia

- TS. Lê Thị Thu Hồng, Viện cây ăn quả miền Nam.

- ThS. Hồ Thanh Nhân, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Bến Tre.

- KS. Trần Văn Hoàng, Phòng Nông nghiệp huyện Giồng Trôm.

- KS. Nguyễn Chánh Bình, Trạm Khuyến nông Khuyến ngư huyện Mỏ Cày Nam

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Tuyển chọn được 1-2 loại gốc ghép cây có múi phù hợp để khuyến cáo cho sản xuất.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Trong giai đoạn 1 (2003- 2006), đề tài tập trung theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng để tuyển chọn chủng loại gốc ghép có ưu thế về sinh trưởng.

- Giai đoạn 2007-2008, đề tài tiếp tục thực hiện theo dõi các chỉ tiêu về năng suất, phẩm chất của các loại gốc ghép trồng thực nghiệm.

• Kết quả thực hiện:

Với 8 loại cây có múi được ghép trên 5 loại gốc ghép, dự kiến giữa các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa, làm cơ sở tuyển chọn 1-2 gốc ghép tối ưu.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2003 đến tháng 02/2006

• Mã số kho: 10/KQNC