Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái, phân bố và đề xuất các giải pháp bảo vệ và khai thác hợp lý con loài Vọp Geloina coaxans (Gmelin, 1971) ở Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

- Địa chỉ: Số 33, Đặng Tất, Nha Trang, Khánh Hòa

- Điện thoại: 0583831138.

• Kinh phí thực hiện: 507,68 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Thái Ngọc Chiến.

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ.

- Địa chỉ: Số 1 đường 4B, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0915414869.              

- Email: thaichienfish@gmail.com.

* Người tham gia

- Thái Ngọc Chiến, Tiến sĩ.

- Nguyễn Bá Thiên An, Thạc sĩ.

- Trần Quang Ngọc, Thạc sĩ.

- Trần Văn Hào, Thạc sĩ.

- Nguyễn Thị Ngoan, Kỹ sư.

- Phùng Bảy, Thạc sĩ.

- Hoàng Thị Châu Long, Thạc sĩ.

- Ngọ Viết Dự, Thạc sĩ.

- Tống Phước Hoàng Sơn, Cử nhân.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Đánh giá hiện trạng nguồn lợi, điều kiện tự nhiên, môi trường vùng phân bố, đặc điểm sinh học, dinh dưỡng và tình hình khai thác vọp ở tỉnh Bến Tre và cuối cùng đề xuất các giải pháp bảo vệ, khai thác và phát triển nguồn lợi vọp tỉnh Bến Tre bền vững.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Điều ra hiện trạng nguồn lợi, tình hình phân bố, sản lượng và hiện trạng khai thác vọp ở Bến Tre.

- Khảo sát và nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh sản và dinh dưỡng của vọp ở Bến Tre.

- Thủ nghiệm thả nuôi để phục hồi nguồn lợi vọp.

- Đề xuất các giải pháp khai thác và bảo tồn nguồn lợi ở Bến Tre.

- Hội thảo kỹ thuật.

• Kết quả thực hiện:

Đề tài đã thực hiện đầy đủ 100% các nội dung và sản phẩm theo hợp đồng ký kết.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 09/2011 đến tháng 09/2013

• Mã số kho: 25/KQNC