Đề tài: Điều tra hiện trạng phông gamma môi trường (chiếu ngoài), hoạt độ các nhân phóng xạ trong môi trường tự nhiên và ảnh hưởng của các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ứng dụng công nghệ bản đồ kỹ thuật số trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm hạt nhân TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: Số 217, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 0838356569 - Fax: 0838367361

• Kinh phí thực hiện: 472,00 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Mai.

- Học hàm, học vị: Cử nhân, Nghiên cứu viên.

- Địa chỉ: Số 217, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 083838821

- Email: vanmaius@yahoo.com

* Người tham gia

1. CN. NCV Nguyễn  Văn Mai.

2. CN. NCV Đào Văn Hoàng.

3. CN. NCV Ninh Đức Tuyên.

4. KS. Trương Thanh Tân.

5. CN. NCV Nguyễn Hoàng Long.

6. CN. NCV Nguyễn Văn Thái Bằng.

7. ThS. Nguyễn Thị Thùy Vân.

8. CN. NCV Nguyễn Văn Thái Bình.

9. CN. NCV Ông Quang Sơn.

10. CN. NCV Nguyễn Chí Thiện

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Đề tài có mục tiêu chính là nhằm đánh giá nền phông phóng xạ gamma của môi trường (chủ yếu là từ môi trường đất, cát), xây dựng bản đồ kỹ thuật số nền phông phóng xạ gamma môi trường (chiếu ngoài), tăng cường năng lực quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ, giảm nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn và an ninh nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ được triển khai trên địa bàn tỉnh. Với ý nghĩa trên mục tiêu của đề tài bao gồm:
- Xác định hàm lượng các nhân phóng xạ U-238, Th-232, Cs-137, K-40 trong đất, nước, thực vật (lấy mẫu trên địa bàn tỉnh Bến Tre).
- Đánh giá ảnh hưởng của phông bức xạ tự nhiên môi trường đến sức khỏe người dân tỉnh Bến Tre.
- Xây dựng bản đồ kỹ thuật số nền phông phóng xạ gamma môi trường (chiếu ngoài) trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ kỹ thuật số các cơ sở bức xạ (các phòng X-quang và Y học hạt nhân) trên địa bàn tỉnh.
- Đề xuất một số giải pháp khắc phục và phòng ngừa các hoạt động bức xạ chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn Nhà nước qui định.
- Đào tạo sử dụng và chuyển giao kết quả khoa học cho một số cán bộ kỹ thuật của  Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN và cán bộ quản lý thuộc Sở KH&CN tỉnh.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Xạ trình đường bộ 3000 điểm đo suất liều và lấy 270 mẫu đất, 30 mẫu nước và thực vật đặc trưng phân bố trên toàn tỉnh Bến Tre.

- Xử lý và tại mẫu đo phóng xạ.

- Đo mẫu bằng hệ đo gamma phông thấp tại phòng thí nghiệm.

- Lập cơ sở dự liệu hoạt độ các nhân phóng xạ trong đất, liều bề mặt, các chỉ số nguy hiểm phóng xạ, liều chiếu gamma trung bình hằng năm

- Nêu rõ thực trạng các cơ sở bức xạ cũng như tình hình quản lý an toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Lập bản đồ nền phông phóng xạ cho toàn tỉnh.

- Đánh giá ảnh hưởng của phóng xạ phát ra từ các đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo lên sức khỏe cộng đồng.

- Đào tạo và chuyển giao kết quả.

• Kết quả thực hiện:

Đề tài đã đáp ứng được mục tiêu, đã thực hiện hầu hết các nội dụng đã đăng ký.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2011 đến tháng 8/2013

• Mã số kho: 19/KQNC