Đề tài: Nghiên cứu đánh giá sức chịu tải và phân vùng xả nước thải vào nguồn tiếp nhận sông Ba Lai tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Môi Trường và Tài Nguyên

- Địa chỉ: Số 142, đường Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 0838651132

• Kinh phí thực hiện: 547,21 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Lê Thanh Hải.

- Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ.

- Địa chỉ: Số 02, đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 083838821

- Email: vanmaius@yahoo.com

* Người tham gia

- TS. Lê Thị Kim Oanh.

- ThS. Trần Văn Thanh.

- ThS. Hồ Thị Ngọc Hà.

- KS. Đặng Văn Tằng.

- TS. Nguyễn Hồng Quân.

- ThS. NCS. Đỗ Thị Thu Huyền.

- KS. Đỗ Quốc Vương.

- KS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu của đề tài hướng tới là đánh giá được sức chịu tải của dòng sông và phân vùng xả thải nước thải vào nguồn tiếp nhận sông Ba Lai trên địa bàn tỉnh Bến Tre, nhằm phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên nước, góp phần đề xuất các giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường phù hợp cho lưu vực sông Ba Lai của tỉnh.
Trong đó các mục tiêu nghiên cứu cụ thể như sau:
- Đánh giá có cơ sở thực tế tình hình xả thải và đặc trưng nguồn thải của các đối tượng là khu dân cư, đô thị và chợ, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp/làng nghề, nông nghiệp và thủy sản xả thải trực tiếp hoặc qua kênh rạch vào sông Ba Lai.
- Đánh giá một cách đầy đủ tình hình khai thác và sử dụng nguồn nước mặt trên sông Ba Lai và mức độ quan trọng của nguồn nước mặt đối với các hoạt động phát triển kinh tế của địa phương.
- Đánh giá có cơ sở khoa học diễn biến chất lượng nước và sức chịu tải của sông Ba Lai phục vụ cho việc phân vùng xả thải.
- Xây dựng được bản đồ hiện trạng các vùng chất lượng nước và phân vùng xả thải trên các đoạn khác nhau của hệ thống sông Ba Lai.
- Tính toán và dự báo một cách họp lý và chính xác nhu cầu sử dụng nước dựa vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cho các mục đích khác nhau. Đồng thời đề xuất các biện pháp nhằm sử dụng hợp lý nguồn nước sông và ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm sông Ba Lai đến năm 2020.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Thu thập số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội, khí tượng thủy văn, các bản đồ nền và các quy hoạch phát triển có liên quan tại các địa phương trong tỉnh.
- Đánh giá tình hình xả thải của các khu đô thị/khu dân cư trên sông/kênh rạch.
- Đánh giá tình hình xả thải của các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nông nghiệp và thủy sản.
- Đánh giá tình hình khai thác và sử dụng nguồn nước mặt trên sông Ba Lai.
- Đánh giá diễn biến chất lượng nước và sức chịu tải của sông Ba Lai.
- Phân vùng xả thải và chất lượng nước cho sông Ba Lai.
- Dự báo và đề xuất các biện pháp quản lý và bảo vệ nguồn nước sông Ba Lai đến năm 2020.

• Kết quả thực hiện:

Đề tài đã đánh giá được sức chịu tải và phân vùng xả nước thải vào nguồn tiếp nhận sông Ba Lai tỉnh Bến Tre

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2011 đến tháng 9/2012

• Mã số kho: 20/KQNC