Đề tài: Nghiên cứu mật hoa dừa để sản xuất rượu vang và nước giải khát

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm dừa Đồng Gò

- Địa chỉ: Ấp 1, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753826327

• Kinh phí thực hiện: 421,14 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy

- Học hàm, học vị: Kỹ sư

- Địa chỉ: Ấp 1, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0913812280 - Email: ngthuy.dg@gmail.com.

* Người tham gia

- KS. Nguyễn Thị Thủy.

- TS. Nguyễn Quang Hào.

- ThS. Ngô Thị Kiều Dương.

- KS. Ngô Thị Thanh Trúc.

- KS. Nguyễn Văn Trai.

- KS. Bùi Văn Nhân..

- KS. Nguyễn Trinh Liệt.

- ThS. Trần Yên Thảo.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Ngắn hạn: sản xuất được 2 sản phẩm nước giải khát và rượu vang từ mật hoa dừa.

- Dài hạn: đa dạng hóa các sản phẩm từ cây dừa, góp phần gia tăng thu nhập cho người trồng dừa.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Phân tích thành phần cơ bản của mật hoa dừa.

- Nghiên cứu phương pháp bảo quản mật hoa dừa để sản xuất rượu vang.

- Nghiên cứu tuyển chọn chủng men thích hợp để sản xuất rượu vang từ mật hoa dừa.

- Nghiên ứu xây dựng qui trình công nghệ sản xuất rượu vang từ mật hoa dừa.

- Sả xuất được 2400 lít rượu vang

- Nghiên cứu bảo quản mật hoa dừa để sản xuất nước giải khát.

- Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ sản xuất nước giải khát từ mật hoa dừa.

- Sản xuất được 500 lít nước giải khát.

- Nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm.

• Kết quả thực hiện:

Trong 2 năm thực hiện đề tài đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu và nội dung đã được đề ra gồm các sản phẩm: Rượu vang mật ngọt hoa dừa, rượu vanh chát và nước giải khát mật hoa dừa.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2011 đến tháng 7/2013

• Mã số kho: 21/KQNC