Đề tài: Nhân giống cây chuối tiêu (Musa Basloo Sied. EtZuce) bằng phương pháp nuôi cấy mô

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Phòng Công nghệ sinh học.

- Địa chỉ: 0753814597

- Fax: 0753827522.

• Kinh phí thực hiện: 99,93 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Võ Thanh Truyền.

- Học hàm, học vị: Kỹ sư Công nghệ Sinh học.

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753814597

- Email: vothanhtruyen.89@gmail.com

* Người tham gia

- Nguyễn Thị Huỳnh Nga - Cử nhân công nghệ sinh học - Trung tâm ƯD TB KH&CN Bến Tre.

- Nguyễn Xuân Lãm - Cử nhân công nghệ sinh học - Trung tâm ƯD TB KH&CN Bến Tre.

- Võ Thanh Truyền - Kỹ sư công nghệ sinh học - Trung tâm ƯD TB KH&CN Bến Tre.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Tìm ra quy trình nhân giống cây chuối tiêu bằng phương pháp nuôi cấy mô

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nhóm thực hiện đã tiến hành khảo sát nồng độ Javel, thời gian, nồng độ các chất kích thích sinh trưởng. Đề tài gồm 4 thí nghiệm và 80 nghiệm thức, các nghiệm thức được lập lại 3 lân và số liệu được xử lý theo phần mềm thống kê: STATGRAPHICS plus 3.0.

• Kết quả thực hiện:

Qua 12 tháng triển khai nhóm thực hiện đề tài đã tìm được:

- Nồng độ Javel tỷ lệ 1:1 kết hợp với thời gian 20 phút cho tỷ lệ mẫu sống vô trùng là tốt nhất 93%.

- Công thức tái sinh chồi Ms+BA 5 mg/l + IAA 0.1 mg/l+30g đường.

- Công thức nhân cụm chồi Ms+BA 4 mg/l + IAA 0.1 mg/l+30g đường.

- Công thức tái sinh cây hoàn chỉnh MS+0.1 mg/l IAA+30g đường (bổ sung 2 g/l than hoạt tính).

- Đề tài đã tìm ra quy trình nhân giống cây chuối tiêu bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Kết quả của đề tài nghiên cứu này có thể sử dụng làm tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo về nuôi cấy mô in-vitro cây chuối nói chung và cây chuối tiêu nói riêng, có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất tạo ra số lượng lớn cây giống chuối tiêu tại Bến Tre.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2012 đến tháng 8/2013

• Mã số kho: 30/KQNC