Đề tài: Nghiên cứu xác định nguyên nhân gây chết nghêu Meretrix lyrata (Sowerby, 1851), sò huyết Anadara granosa (Linnaeus, 1758) và đề xuất các giải pháp khắc phục để phát triển bền vững nghề nuôi nghêu và sò huyết ở Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Hải dương học.

- Họ và tên thủ trưởng: Võ Sĩ Tuấn.

- Địa chỉ: Số 01, đường Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang.

- Điện thoại: 0583590036.

- Website: http://vnio.org.vn.

• Kinh phí thực hiện: 1.198,39 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Huỳnh Minh Sang.

- Trình độ học vấn: Tiến Sĩ.

- Chức vụ: Trưởng phòng.

- Điện thoại: 0583590036.

- Email: hmsang2000@yahoo.com.

* Người tham gia

- Huỳnh Minh Sang - Nghiên cứu viên - Tiến sĩ.

- Nguyễn Phi Uy Vũ - Nghiên cứu viên - Thạc sĩ.

- Phan Minh Thụ - Nghiên cứu viên chính - Thạc sĩ.

- Trần Văn Chung - Nghiên cứu viên - Thạc sĩ.

- Hoàng Đức Lư - Nghiên cứu viên - Cử nhân.

- Nguyễn Thị Thương - Chuyên viên - Thạc sĩ.

- Nguyễn Văn Tạo - Chuyên viên - Thạc sĩ.

- Lê Văn Trung - Chuyên viên - Kỹ sư.

- Phạm Song Toàn - Chuyên viên - Thạc sĩ.

- Nguyễn Tấn Sang - Chuyên viên - Kỹ sư.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Nghiên cứu xác định nguyên nhân gây chết nghêu Meretrix lyrata (Sowerby, 1851), sò huyết Anadara granosa (Linnaeus, 1758) và đề xuất các giải pháp khắc phục để phát triển bền vững nghề nuôi nghêu và sò huyết ở Bến Tre góp phần giảm thiểu những rủi ro, tăng sản lượng nuôi và tăng thu nhập ổn định cuộc sống người dân ven biển tỉnh Bến Tre.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Thực nghiệm phòng thí nghiệm xác định ngưỡng một số yếu tố môi trường gây chết đối với nghêu và sò huyết.

- Xác định các yếu tố môi trường có khả năng gây chết nghêu, sò huyết ở vùng nuôi tập trung.

- Xác định các yếu tố sinh học có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe nghêu và sò huyết.

- Xác định mật độ nuôi nghêu và sò huyết thích hợp trên cơ sở nghiên cứu cơ sở thức ăn và trao đổi nước của vùng nuôi.

- Xác định nguyên nhân gây chết nghêu, sò huyết và xây dựng các giải pháp khắc phục hiện tượng chết và phát triển bền vững nghề nưoi nghêu ở Bến Tre.

• Kết quả thực hiện:

Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu được đề ra trong quá trình thực hiện:

- Cơ sở khoa học để xác định nguyên nhân gây chết nghêu và sò huyết.

- Xác định nguyên nhân gây chết nghêu và sò huyết.

- Giải pháp khắc phục hiện tượng chết và phát triển bền vững nghề nuôi nghêu và sò huyết ở Bến Tre.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2011 đến tháng 4/2014

• Mã số kho: 45/KQNC