Đề tài: Điều tra dự báo nguồn giống thủy sản có giá trị kinh tế ở khu vực ven biển và cửa sông tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện hải Dương học.

- Địa chỉ: Số 01, đường Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0583590036.

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Ông Bùi Hồng Long.

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ.

- Email: buihonglongion@gmail.com.

- Điện thoại: 0583590036.

* Người tham gia

- PGS. TS. Bùi Hồng Long - Viện Hải dương học - Chủ nhiệm đề tài.
- KS. Nguyễn Phi Uy Vũ - Viện Hải dương học.
- TS. Võ Văn Quang - Viện Hải dương học.
- TS. Huỳnh Minh Sang - Viện Hải dương học.
- Ths. Phan Minh Thụ - Viện Hải dương học.
- Ths. Trần Văn Chung - Viện Hải dương học.
- Ths. Lê Thị Thu Thảo - Viện Hải dương học.
- Ths.Trần Thị Hồng Hoa - Viện Hải dương học.
- Ths. Nguyễn Đình Đàn - Viện Hải dương học.
- KS. Trần Vũ Bình - Chi cục KT&BVNL Thủy sản Bến Tre.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu lâu dài: Xây dựng cơ sở khoa học phục vụ cho việc sử dụng hợp lý và bền vững nguồn giống thủy sản có giá trị kinh tế ở Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu.
Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá hiện trạng nguồn giống vùng ven biển và cửa sông Bến Tre, lựa chọn đối tượng con giống của các loài có giá trị kinh tế cần nghiên cứu.
- Xây dựng mô hình dự báo xác định bãi đẻ, bãi ương và khu vực phát tán nguồn giống.
- Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý nguồn giống thủy sản có giá trị kinh tế tại Bến Tre.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng nguồn giống thủy sản vùng cửa sông và ven biển tỉnh Bến Tre.
- Nội dung 2. Xác định các yếu tố thủy văn-động lực khu vực cửa sông và ven biển Bến Tre.
- Nội dung 3: Xác định một số đặc điểm sinh thái phân bố con giống ở giai đoạn ấu trùng phù du và giai đoạn giống của một số loài có giá trị kinh tế cao vùng cửa sông và ven biển tỉnh Bến Tre.
- Nội dung 4: Khảo sát định lượng, định tính các đối tượng giống cần nghiên cứu ở giai đoạn sống phù du và sống đáy.
- Nội dung 5: Phân tích xu thế phát tán và bãi ương dưỡng nguồn giống.
- Nội dung 6: Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý nguồn giống thủy sản có giá trị kinh tế tại Bến Tre.

• Kết quả dự kiến:

Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt
 - Các tư liệu kết quả nghiên cứu (khảo sát và tham khảo) về nguồn giống và sinh thái các loài có giá trị kinh tế, bản đồ phân bố mật độ con giống một số loài và bản đồ địa hình đáy ven biển và cửa sông tỉnh Bến Tre (trong phạm vi nghiên cứu).  - Bao gồm kết quả về sinh học, sinh thái, số liệu khảo sát, hình ảnh, mẫu vật.
 - Báo cáo tổng hợp số liệu điều tra về hiện trạng khai thác và sử dụng nguồn giống thủy sản vùng cửa sông và ven biển Bến Tre.  - Báo cáo thể hiện về hiện trạng nguồn giống, lựa chọn một số loài có giá trị kinh tế nghiên cứu.
 - Chuyên đề 1: Đặc điểm thủy văn, động lực vùng ven biển tỉnh Bến Tre.  - Thể hiện rõ xu thế thủy văn động lực theo mùa khô và mùa mưa ở vùng ven biển Bến Tre.
 - Chuyên đề 2: Đặc điểm môi trường và cơ sở thức ăn vùng ven biển tỉnh Bến Tre.  - Thể hiện đặc điểm sinh thái môi trường cơ sở thức ăn vùng phân bố của giống.
 - Chuyên đề 3: Đặc điểm thành phần loài và phân bố mật độ nguồn giống thủy sản ở vùng cửa sông và ven biển tỉnh Bến Tre.  - Mô tả đặc điểm thành phần loài và vùng phân bố nguồn giống ở các giai đoạn phát triển; Bản đồ phân bố một độ một số loài giống.
 - Chuyên đề 4: Xây dựng mô hình dự báo xác định xu thế phát tán và bãi ương dưỡng nguồn giống thủy sản ở cửa sông và ven biển Bến Tre.  - Mô hình dự báo tương đối phù hợp, chính xác.
 - Chuyên đề 5: Các giải pháp quản lý và sử dụng hợp lý nguồn giống để phát triển nghề nuôi thủy sản tại Bến Tre.  - Các giải pháp có tính thuyết phục cao; Phân tích đánh giá có tính khoa học và thực tiễn.
 - Chương trình phần mềm về mô hình dự báo phát tán nguồn giống đối với một loài có giá trị kinh tế.  - Phần mềm chạy ổn định có kết quả về tập huấn và chuyển giao cho địa phương sử dụng.
 - Báo cáo tổng hợp tóm tắt: "Điều tra dự báo nguồn giống thủy sản có giá trị kinh tế ở khu vực ven biển và cửa sông tỉnh Bến Tre".  - Báo cáo tổng hợp có tính khoa học cao, phù hợp với thực tiễn áp dụng của địa phương.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2013 đến tháng 5/2015