Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá tác động biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến sạt lở bờ biển, tài nguyên nước và sản xuất nông nghiệp. Đề xuất các giải pháp và mô hình thích ứng trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: Số 01, đường Mạc Đỉnh Chi, quận 1, TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 0838299618.

• Kinh phí thực hiện: 742,00 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Ông Lê Ngọc Thanh.

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ, NCVC.

- Email: lnthanh@vast-hcm.ac.vn.

- Điện thoại: 0838245955.

* Người tham gia

- TS. Lê Ngọc Thanh - Viện ĐLTN TPHCM - Chủ nhiệm đề tài.
- TS. Nguyễn Siêu Nhân - Viện ĐLTN TPHCM.

- TS. Nguyễn Thọ - Viện ĐLTN TPHCM.
- ThS. Đặng Hòa Vĩnh - Viện ĐLTN TPHCM.

- ThS. Trần Thị Thu Hiền - Viện ĐLTN TPHCM.

- ThS. Nguyễn Mạnh Hùng - Viện ĐLTN TPHCM.

- CN. Nguyễn Quang Dũng - Viện ĐLTN TPHCM.

- CN. Dương Bá Mẫn - Viện ĐLTN TPHCM.

- ThS. Nguyễn Tiến Anh Minh - Viện ĐLTN TPHCM.

- ThS. Nguyễn Phát Minh - Trường ĐH KHTN TPHCM.
- ThS. Trần Thị Thu - Trường CĐ Bến Tre.
- CN. Phạm Thành Lũy - Trường CĐ Bến Tre.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu tổng quát
Xác lập luận cứ khoa học của tác động biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến hiện tượng sạt lở bờ biển, tài nguyên nước (nước mặt và nước ngầm) và nông nghiệp. Đề xuất các giải pháp và mô hình thích ứng phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội huyện Thạnh Phú.
- Mục tiêu cụ thể
1. Đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp ổn định bờ biển khu vực cồn Bửng bị sạt lở do biến đổi khí hậu – nước biển dâng.
2. Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước mặt và nước ngầm; đề xuất các giải pháp và mô hình sử dụng, khai thác hợp lý theo kịch bản biến đổi khí hậu – nước biển dâng trên địa bàn huyện Thạnh Phú.
3. Đánh giá tác động biến đổi khí hậu – nước biển dâng đến các mô hình sản xuất nông nghiệp; đề xuất các mô hình thích ứng trên địa bàn huyện Thạnh Phú.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Thu thập, biên hội và xử lý các tài liệu có liên quan đến đề tài.
- Khảo sát, đánh giá hiện trạng, diễn biến sạt lở bờ biển khu vực Cồn Bửng; xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp ổn định bờ biển trong điều kiện BĐKH-NBD
- Nghiên cứu, đánh giá khả năng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt phục vụ sinh hoạt và sản xuất thích ứng với BĐKH - NBD
- Nghiên cứu, đánh giá khả năng khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngầm phục vụ sinh hoạt và sản xuất thích ứng với BĐKH - NBD
- Nghiên cứu, đánh giá các mô hình sản xuất nông – lâm – ngư phổ biến; đề xuất các mô hình sản xuất thích ứng với BĐKH – NBD

• Kết quả thực hiện:

- Về khoa học:
1. Đã xác định nguyên nhân sạt lở - bồi tụ khu vực Cồn Bửng; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phòng chống thích hợp.
2. Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước mặt và nước ngầm; đề xuất các giải pháp và mô hình sử dụng, khai thác hợp lý.
3. Đánh giá tác động biến đổi khí hậu - nước biển dâng đến các mô hình sản xuất nông nghiệp; đề xuất các mô hình sản xuất thích ứng.
- Về ứng dụng:
Những kết quả khoa học đạt được ở trên có triển vọng ứng dụng thực tiễn cao. Các giải pháp phòng chống sạt lở bờ biển khu vực Cồn Bửng; các giải pháp cung cấp nước ngọt (nước mặt và nước ngầm); các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thạnh Phú trong điều kiện BĐKH - NBD.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2014

• Mã số kho: 65/KQNC