Đề tài: Nghiên cứu xác định tác nhân và giải pháp phòng trừ bệnh vàng lá, nứt và thối rễ trên vườn ươm và vườn thương phẩm cây có múi tỉnh Bến Tre.

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện cây ăn quả miền Nam.

- Địa chỉ: ấp Đông, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0733893129.

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Bà Đặng Thùy Linh.

- Học hàm, học vị: Thạc Sĩ.

- Email: dtlinhppd@gmail.com.

- Điện thoại: 0733834730

* Người tham gia

- ThS. Đặng Thùy Linh - Viện CAQ Miền Nam - Chủ nhiệm đề tài.
- TS. Nguyễn Văn Hòa - Viện CAQ Miền Nam.
- ThS. Nguyễn Thành Hiếu - Viện CAQ Miền Nam.
- ThS. Huỳnh Thanh Lộc - Viện CAQ Miền Nam.
- Ths. Nguyễn Huy Cường - Viện CAQ Miền Nam.
- ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa - Viện CAQ Miền Nam.
- KS. Nguyễn Ngọc Anh Thư - Viện CAQ Miền Nam.
- KS. Lương Thị Duyên - Viện CAQ Miền Nam.
- KS. Nguyễn Thị Thu - Chi cục BVTV Bến Tre.
- KS. Nguyễn Phúc Hiệp - Trạm BVTV Mỏ Cày Bắc.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

*Mục tiêu tổng quát:
Tìm ra biện pháp, quy trình phòng trị bệnh vàng lá, nứt và thối rễ hiệu quả và bền vững cho các vườn ươm và vườn cây có múi thương phẩm.
* Mục tiêu cụ thể:
- Xác định tác nhân chính gây bệnh vàng lá, nứt và thối rễ cho cây có múi trong vườn ươm và vườn thương phẩm.
- Xác định biện pháp phòng trừ tổng hợp thích hợp, hiệu quả đối với bệnh vàng lá, nứt và thối rễ cây có múi.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Điều tra hiện trạng canh tác, tình hình bệnh vàng lá, nứt và thối rễ trên cây có múi của các vườn ươm cây giống và vườn thương phẩm.
- Nội dung 2: Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh vàng lá, nứt và thối rễ cây có múi.
- Nội dung 3: Nghiên cứu các biện pháp phòng trị hiệu quả và các giải pháp quản lý, ngăn chặn sự lây lan phát tán của bệnh vàng lá, nứt và thối rễ.
- Nội dung 4: Thực hiện mô hình trình diễn và xây dựng qui trình phòng trị bệnh vàng lá, nứt và thối rễ cây có múi.
- Nội dung 5: Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ khuyến nông, BVTV và nông dân trồng và sản xuất cây giống cây có múi.

• Kết quả dự kiến:

Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt
- Báo cáo đánh giá hiện trạng canh tác, tình hình bệnh vàng lá, nứt, thối rễ trên cây có múi của các vườn ươm cây giống và vườn thương phẩm. - Phản ánh đúng về tình hình gây hại của bệnh vàng lá, nứt, thối rễ trên cây có múi của các vườn ươm cây giống và vườn thương phẩm.
- Báo cáo xác định tác nhân gây thối, nứt rễ cây có múi. - Xác định được tác nhân chính, tác nhân thứ cấp và sự tương tác giữa các tác nhân.
- Báo cáo nghiên cứu biện pháp quản lý tổng hợp bệnh vàng lá, nứt và thối rễ cây có múi. - Báo cáo nghiên cứu biện pháp quản lý tổng hợp bệnh vàng lá, nứt, thối rễ cây có múi.
- Qui trình phòng trị bệnh vàng lá, nứt và thối rễ cây có múi. - Dễ áp dụng, phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất
- Lớp tập huấn cho cán bộ địa phương. - Cán bộ khuyến nông nắm bắt được và có thể truyền tải cho nông dân về “Kỹ thuật canh tác và phòng trị bệnh vàng lá, nứt và thối rễ trên cây có múi.
- Lớp hội thảo.

- Tình hình sản xuất sản xuất CCM.

- Thống nhất quy trình quản lý bệnh vàng lá, nứt và thối rễ.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2015