Đề tài: Nâng cao năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học KH XHNV.

- Địa chỉ: Số 10-12, đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0838293828.

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Bà Đỗ Hạnh Nga.

- Chức vụ: Trưởng khoa.

- Học hàm học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính.

- Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên.

- Email: dohanhnga@yahoo.com.

- Điện thoại: 0838293828.

* Người tham gia

- TS. Đỗ Hạnh Nga - Chủ nhiệm đề tài.
- ThS. Phạm Thị Tâm.
- TS. Trương Thị Xuân Huệ.
- ThS. Nguyễn Ngọc Thanh Trúc.
- ThS. Nguyễn Xuân Hùng.
- ThS. Bùi Thị Thanh Tuyền.
- ThS. Dương Hoàng Lộc.
- ThS. Nguyễn Thị Hiền.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:
Đề tài “Nâng cao năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre” được thực hiện nhằm khảo sát thực trạng chăm sóc và giáo dục trẻ của đội ngũ giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre. Từ đó đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên mầm non và xây dựng.
Mục tiêu cụ thể:
1. Khảo sát thực trạng chăm sóc và giáo dục trẻ của 620 giáo viên mầm non và 60 cán bộ quản lý mầm non tỉnh Bến Tre.
2. Xây dựng Bảng mô tả thực trạng năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non của giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre so với yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm non mới 2009.
3. Soạn thảo 06 bộ tài liệu bồi dưỡng (khoảng 400 trang) cho giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre phù hợp với yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm non mới 2009 và được ứng dụng vào thực tiễn.
4. Tổ chức thực nghiệm sư phạm nhằm nâng cao năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ cho 20 giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre.
5. Đề xuất các giải pháp khả thi nhằm nâng cao năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ của đội ngũ giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre dựa trên mô hình cấu trúc năng lực của giáo viên mầm non.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài.
- Nội dung 2: Các khái niệm liên quan đến đề tài và cơ sở lý luận của đề tài.
- Nội dung 3: Nghiên cứu thực trạng năng lực của giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre về  các mặt: kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, phẩm chất đạo đức và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của đội ngũ giáo viên.
- Nội dung 4: Soạn thảo tài liệu bồi dưỡng cho toàn thể giáo viên Mầm non tỉnh Bến Tre nhằm nâng cao năng lực sư phạm mầm non.
- Nội dung 5: Tiến hành thực nghiệm sư phạm thông qua việc tổ chức lớp học nâng cao năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ của đội ngũ giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre và đo lường mức độ khác biệt trong chất lượng của học viên trước và sau khi tổ chức các lớp bồi dưỡng.

• Kết quả dự kiến:

Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt

- Xây dựng Bảng mô tả thực trạng năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ của giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre.

- Đề xuất bảng danh mục các năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ cho giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre.

- Bảng mô tả cấu trúc năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ của giáo viên mầm non (mô hình lý thuyết).

- Bảng mô tả thực trạng năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non của giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre (mô hình thực tiễn). Hay là Báo cáo cấu trúc năng lực giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre.

Xây dựng được bảng danh mục các năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ Mầm non tỉnh Bến Tre với tính khoa học cao.
- Các giải pháp khả thi để nâng cao năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ Mầm non tỉnh Bến Tre. - Đưa ra được các nhóm giải pháp khả thi để ứng dụng được vào thực tiễn giáo dục mầm non của tỉnh Bến Tre.
- Báo cáo toàn văn. - Toàn bộ kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.
- Báo cáo tóm tắt. - Tóm tắt kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.
- Một bộ tài liệu bồi dưỡng cho toàn thể giáo viên Mầm non tỉnh Bến Tre

Dự kiến những tài liệu về:

(1) Lý luận chung về giáo dục phát triển, dạy học phát triển, môi trường giáo dục và các hình thức giáo dục trong trường mầm non;

(2) Kỹ năng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non;

(3) Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non;

 (4) Các mô hình giáo dục tích hợp trong trường mầm non;

(5) Hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non mới 2009;

(6) Hướng dẫn giáo viên soạn giáo án tích hợp (giáo án mẫu).
- Bài báo khoa học về năng lực giáo viên mầm non.  

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2013 đến tháng 7/2015