Đề tài: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm men bánh mì tại Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre

- Địa chỉ : Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753814597    

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Lê Thị Huỳnh Hoa

- Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại: 0978.377.696

* Người tham gia

- KS. Lê Thị Huỳnh Hoa - Trung tâm ƯDTBKHCN Bến Tre - Chủ nhiệm đề tài.
- CN. Trương Minh Tú - Trung tâm ƯDTBKHCN.
- KS. Hồ Thị Kiều Oanh - Trung tâm ƯDTBKHCN Bến Tre.
- KS. Lê Quang Vinh - Trung tâm ƯDTBKHCN Bến Tre.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu thực nghiệm quy trình phân lập, nuôi cấy chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae tạo ra sản phẩm men bánh mì thành phẩm

Mục tiêu cụ thể:

- Qui trình phân lập nấm men từ nguồn cơm rượu và cơm mẻ

- Qui trình nuôi cấy và sản xuất men bánh mì trên môi trường rỉ đường

- Sản phẩm men bánh mì:

+ 5kg men thành phẩm.

+ Mật số tế bào 109cfu/g men khô

+ Hoạt lực làm nở bột < 45 phút

+ Độ bền > 72 giờ

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật và công nghệ

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Phân lập men bánh mì từ nguồn cơm mẻ, cơm rượu.

- Nội dung 2: Nuôi cấy giống nấm men trên môi trường rỉ đường

- Nội dung  3: Sản xuất thử nghiệm men bánh mì từ giống mới.

- Nội dung  4: Lên men tạo sản phẩm bánh mì, đánh giá so sánh sản phẩm với sản phẩm hiện có.

• Kết quả dự kiến:

Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt
- Sản phẩm men bánh mì - Mật số tế bào 109cfu/g men khô

- Hoạt lực làm nở bột < 45 phút

- Độ bền > 72 giờ

- Quy trình phân lập nấm men từ cơm mẻ, cơm rượu

- Quy trình phân lập, nuôi cấy chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae tạo ra sản phẩm men bánh mì thành phẩm
- Sản phẩm men bánh mì có khả năng lên men tạo sản phẩm bánh mì có chất lượng tương đương với men trên thị trường
- Bài báo - Thể hiện kết quả tin cậy cho các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2015