Dự án: Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận GlobalGAP cho sản phẩm bưởi da xanh thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Ủy ban nhân dân thành phố.

- Địa chỉ: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, phường 4, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

• Kinh phí thực hiện: 2.222,74 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Ông Võ Thanh Hồng.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Chức danh khoa học Thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh Bến Tre.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre.

- Điện thoại: 0753829424

* Người tham gia

- Bà Huỳnh Thị Ngà - Phòng Kinh tế TP Bến Tre.

- Ông Trần Văn Thành - Phòng Kinh tế TP Bến Tre.

- Ông Bùi Minh Tuấn - UBND tỉnh Bến Tre.

- Ông Trần Minh Tuấn - TT. Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang.

- Ông Nguyễn Hữu Nhiều - TT. Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang.

- Ông Trương Văn Vui - Chi cục BVTV Bến Tre.

- Bà Cao Thị Thúy Hằng - Hội Nông dân thành phố.

- Bà Phạm Thị Kim Sang - TT. Khuyến nông - Khuyến ngư Bến Tre.

- Bà Võ Thu Cúc - UBND xã Nhơn Thạnh.

- Ông Đàm Văn Hưng - Cơ sở Hương Miền Tây.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận GlobalGAP cho sản phẩm bưởi da xanh trên diện tích khoảng 20 ha tại xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Đào tạo các cán bộ chủ chốt của hệ thống quản lý chất lượng và các cán bộ kỹ thuật có khả năng tổ chức quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP và hướng dẫn nhân rộng.

- Duy trì vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo hướng mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP nếu có nhu cầu thị trường.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Xây dựng các quy trình canh tác, sử dụng thuốc BVTV cho bưởi da xanh áp dụng biện pháp tròng trừ dịch hại tổng hợp IPM.

- Nội dung 2: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của cơ sở.

- Nội dung 3: Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP cho mỗi nông hộ.

- Nội dung 4: Đào tạo.

- Nội dung 5: Vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GlobalGAP.

- Nội dung 6: Thực hiện các quy trình đánh giá chứng nhận GlobalGAP cho 01 hệ thống QLCL sản phẩm bưởi da xanh.

• Kết quả thực hiện:

Dự án "Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận GlobalGAP cho sản phẩm bưởi da xanh thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre" đã xây dựng và vận hành thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GlobalGAP trên quy mô 17,95 ha với 33 nông hộ tham gia; thiết lập chuỗi cung ứng sản phẩm bưởi da xanh GlobalGAP khép kin từ nông hộ đến Cơ sở xuất khẩu; đạt được mục tiêu dự án đề ra và là mô hình đầu tiên của thành phố Bến Tre, mô hình thứ hai của tỉnh được chứng nhận GlobalGAP.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2012 đến tháng 01/2014

• Mã số kho: 48/KQNC