Đề tài: Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh hạn chế dịch bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (EMS/AHPNS) tại tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm quốc gia trắc quan cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực Nam Bộ - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II.

- Địa chỉ: Số 116, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0838228976.

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Ông Cao Thành Trung.

- Học hàm, học vị: Thạc sỹ.

- Chức vụ: Nghiên cứu viên.

- Email: thanhtrung77@yahoo.com.

* Người tham gia

- Th.S Cao Thành Trung - Viên NCNT TS II.

- TS. Lê Hồng Phước - Viên NCNT TS II.

- KS. Nguyễn Văn Phụng - Viên NCNT TS II.

- CN. Thới Ngọc Bảo - Viên NCNT TS II.

- Châu Văn Nhớ - Chi cục NTTS Bến Tre.

- Th.S Đoàn Văn Cường - Viên NCNT TS II.

- KS. Nguyễn Thông Thạo - Hộ nuôi tôm.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Xây dựng mô hình và quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh bằng kỹ thuật "nước xanh" tạo ra bởi cá rô phi kết hợp với việc sử dụng chế phẩm vi sinh ức chế vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus nhằm kiểm soát dịch bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (EMS/AHPNS).

- Cách chỉ tiêu về bệnh và môi trường: không xảy ra bệnh EMS/AHPNS trong quá trình nuôi. Các chỉ tiêu môi trường nước nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép đối với tôm nuôi.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Các giải pháp kỹ thuật kiểm soát Vibrio tổng số và Vibrio parahaemolyticus trong môi trường nước.

- Các giải pháp kiểm soát sự hiện diện Vibrio tổng số và Vibrio parahaemolyticus và quản lý sức khỏe trong tôm nuôi.

• Kết quả dự kiến:

- Báo cáo qui trình nuôi tôm chân trắng "nước xanh" được tạo ra bởi cá rô phi kết hợp với việc sử dụng chế phẩm vi sinh ức nhóm Vibrio: Tỷ lệ sống 85-90%, trọng lựợng lúc thu hoạch 90-100 con/kg, hệ số FCR = 1,2; năng suất thu hoạch ≥ 9 tấn/ha. Thời gian nuôi trong vòng 3 tháng.

- Xác định các chỉ tiêu lý hóa, tảo và vi sinh phù hợp sự phát triển của tôm nuôi hạn chế được bệnh hoại tử gan tụy: Các chỉ tiêu môi trường nước nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép đối với tôm nuôi, hạn chế bệnh EMS/AHPNS

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2016.