Đề tài: Nghiên cứu tình hình và đánh giá kết quả can thiệp phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nam giới quan hệ đồng tính tại tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Tên tổ chức chủ trì: : Sở Y tế
- Họ và tên thủ trưởng: Ông Võ Hồng Khanh
- Địa chỉ: Số 39, đường Đoàn Hoàng Minh, phường 5, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 075812671      

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Ông Ngô Văn Tán     
- Giới tính:Nam
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ                                       
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại:  075812671   

* Người tham gia

- PGS.TS. Lê Thành Tài
- PGS.TS. Phạm Thị Tâm.
- TS. Huỳnh Văn Bá
- CN. Huỳnh Thị Kim Thoa
- CN. Võ Hoàng Thái.
- CN. Trương Minh Phước.
- CN. Nguyễn Thị Huệ Tiên.
- CN. Nguyễn Văn Nu

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Nghiên cứu tình hình, triển khai các nội dung can thiệp và đánh giá kết quả can thiệp phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nam giới quan hệ tình dục đồng tính tại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014-2016; nhằm hạn chế lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nhóm nam giới quan hệ đồng tính và ngăn ngừa lây lan ra cộng đồng góp phần thực hiện thành công chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học y dược

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Khảo sát về kiến thức, thái độ, thực hành; các bệnh lây truyền qua đường tình dục và các yếu tố liên quan ở cộng đồng nam giới quan hệ đồng tính tại tỉnh Bến Tre (2014).
- Nội dung 2: Triển khai các nội dung can thiệp dự phòng và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục trên nhóm nam giới quan hệ đồng tính tại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014 – 2016.
- Nội dung 3: Đánh giá kết quả can thiệp phòng chống một số bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nam giới quan hệ đồng tính tại tỉnh Bến Tre năm 2014-2016.

• Kết quả dự kiến:

Gồm các báo cáo thực trạng và các giải pháp phóng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nam giới quan hệ đồng tính.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2017