Đề tài: Đánh giá trình độ công nghệ của các ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ.
- Họ và tên thủ trưởng: Ông Nguyễn Vinh Dự
- Địa chỉ: Số 176/9A, đường Lê Văn Sỹ, phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0839307494      
- Fax: 08389307650

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Ông Trần Đức Đạt     
- Giới tính:Nam
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ                                            
- Chức danh khoa học:
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại:  0839307494      
- Fax: 08389307650

* Người tham gia

- ThS. Trần Đức Đạt
- ThS. Nguyễn Vinh Dự
- TS. Tô Văn Hưng
- ThS. Huỳnh Thị Như Thủy
- CN. Huỳnh Văn Nuôi.
- ThS. Đặng Hữu Thọ.
- KS. Trịnh Thái Xiêm.
- CN. Đổng Điền Xuân Hiền.
- CN. Nguyễn Thị Ngọc Châu

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Điều tra các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất theo Thông tư 04/2014/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
+ Xác định trình độ công nghệ của các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp ưu tiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
+ Đề xuất giải pháp nâng cao trình độ công nghệ cho các ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Nội dung 1: Xác định mẫu điều tra
- Nội dung 2: Xây dựng phiếu khảo sát cho phù hợp với địa phương
- Nội dung 3: Lấy phiếu khảo sát
- Nội dung 4: Phân tích và đánh giá hiện trạng trình độ công nghệ
- Nội dung 5: Phân tích nhu cầu đổi mới công nghệ và đề xuất giải pháp nâng cao trình độ công nghệ
- Nội dung 6: Hoàn thiện công cụ hỗ trợ đánh giá trình độ công nghệ
- Nội dung 7: Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu

• Kết quả dự kiến:

Gồm các báo cáo thực trạng và phần mềm đánh giá trình độ công nghệ của một số ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2015 đến tháng 7/2016