Đề tài: Phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển ngành dịch vụ tỉnh Bến Tre đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam – Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Họ và tên thủ trưởng: Ông Nguyễn Như Triển
- Địa chỉ: Số11, đường Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0839304120     

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Ông Trương Thanh Vũ    
- Giới tính:Nam
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ                                            
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại:  0839304120     

* Người tham gia

- Ths. Trương Thanh Vũ
- Ths. Nguyễn Như Triển
- Ths. Trần Cẩm Linh
- Ths. Nguyễn Thị Diệu Minh
- Ths. Nguyễn Đỗ Trường Sơn
- Ths. Bùi Duy Hoàng
- Ths. Trần Thanh Tài
- Ths. Trần Thị Hằng
- Ông Cao Thiên Thọ

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Nghiên cứu các luận cứ khoa học cho việc xác định và đề xuất các giải pháp, chính sách phát triển dịch vụ của tỉnh Bến Tre đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Tổng kết lý thuyết và thực tiễn phát triển khu vực kinh tế dịch; Xây dựng khung phân tích cho Đề tài
- Nội dung 2: Phân tích thực trạng phát triển khu vực kinh tế dịch vụ của tỉnh Bến Tre trong giai đoạn 2005-2015
- Nội dung 3: Phân tích thực trạng phát triển các ngành dịch vụ chủ yếu trên địa bàn tỉnh
- Nội dung 4
- Nội dung 5: Định hướng chiến lược phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Bến Tre
- Nội dung 6: Giải pháp chiến lược phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Bến Tre
- Nội dung 7: Các khuyến nghị cho phát triển khu vực kinh tế dịch vụ tỉnh Bến Tre trong giai đoạn tới

• Kết quả dự kiến:

Gồm các báo cáo thực trạng và giải pháp, kiến nghị về cơ chế, chính sách, hỗ trợ nguồn lực thiết yếu để phát triển khu vực kinh tế dịch vụ.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2015 đến tháng 7/2016)