Đề tài: Đánh giá, dự báo khả năng cung cầu nguyên liệu ngành dừa phục vụ chế biến, nội tiêu và xuất khẩu

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Chính sách Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn miền Nam.
- Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Văn Giáp
- Địa chỉ: Tầng 10, số 12 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0839142530, fax: 0839142555

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Nguyễn Đức Lộc

- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn:      

- Chức danh khoa học: Tiến sĩ
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 0839142530, fax: 0839142555
- E-mail: loc.nguyen@scap.gov.vn

* Người tham gia

- TS. Nguyễn Đức Lộc  
- ThS.Trần Thị Út Linh  
- ThS. Hoàng Văn Việt  
- ThS.Nguyễn Thị Liên  
- CN. Đỗ Đăng Huy 

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu tổng quát: Đánh giá, dự báo khả năng cung cầu nguyên liệu ngành dừa phục vụ chế biến, nội tiêu và xuất khẩu làm cơ sở đề xuất các giải pháp ổn định sản xuất và cân bằng cung cầu dừa trái trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Đánh giá thực trạng năng lực chế biến, tiêu thụ trái dừa của đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
+ Đánh giá thực trạng, dự báo khả năng cung ứng nguyên liệu dừa để phục vụ chế biến và xuất khẩu.
+ Định hướng phát triển và đề xuất các giải pháp để cân bằng cung cầu dừa trái trong giai đoạn 2015-2025.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1. Phân tích tổng quan ngành hàng dừa thế giới, Việt Nam và Bến Tre.
- Nội dung 2: Phân tích cầu nguyên liệu dừa trái cho chế biến, nội tiêu, và xuất khẩu tại Bến Tre.
- Nội dung 3: Phân tích cung nguyên liệu dừa trái cho chế biến, nội tiêu, và xuất khẩu tại Bến Tre.
- Nội dung 4. Phân tích cân bằng cung cầu và biến động giá nguyên liệu dừa trái Bến Tre.
- Nội dung 5. Định hướng phát triển và các giải pháp cân bằng cung cầu nguyên liệu dừa Bến Tre.

• Kết quả dự kiến:

Báo cáo khoa học tổng kết đề tài: “Đánh giá, dự báo khả năng cung cầu nguyên liệu ngành dừa phục vụ chế biến, nội tiêu và xuất khẩu”

- Phân tích tổng quan ngành hàng dừa thế giới, Việt Nam và Bến Tre
- Phân tích cầu nguyên liệu dừa trái cho chế biến, nội tiêu, và xuất khẩu tại Bến Tre
- Phân tích cung nguyên liệu dừa trái cho chế biến, nội tiêu, và xuất khẩu tại Bến Tre
- Phân tích cân bằng cung cầu và biến động giá nguyên liệu dừa trái Bến Tre.
- Giải pháp cân bằng cung cầu nguyên liệu dừa Bến Tre

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2015 đến tháng 1/2017)