Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Cần Thơ.
- Họ và tên thủ trưởng: Ông Hà Thanh Toàn
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
- Điện thoại: 07103850837         

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Ông Quan Minh Nhựt     
- Giới tính:Nam
- Trình độ học vấn: Tiến sỹ                                            
- Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
- Chức vụ: Trưởng Khoa
- Điện thoại:  07103850837         

* Người tham gia

- ThS. Võ Thị Ánh Nguyệt.
- PGS.TS. Mai Văn Nam.
- TS. Nguyễn Tuấn Kiệt.
- ThS. Nguyễn Quốc Nghi.
- ThS. Khưu Ngọc Huyền.
- ThS. Trương Minh Nhựt.
- ThS. Trần Văn Chính.
- ThS. Nguyễn Huy Tưởng.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu nghiên cứu: là phân tích thực trạng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng đầu tư và hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre.

+ Phân tích thực trạng và hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ) trên địa bàn tỉnh Bến Tre..

+ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ) trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

+ Đề xuất giải pháp nhằm tăng đầu tư và hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

1. Nội dung 1: Luận giải cơ sở khoa học của việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre trong điều kiện hiện nay.

2. Nội dung 2: Nghiên cứu thực trạng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

3. Nội dung 3: Phân tích hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

4. Nội dung 4: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

5. Nội dung 5: Đề xuất giải pháp nhằm tăng đầu tư và hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

• Kết quả dự kiến:

- Gồm các báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả ưng dụng Khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2015 đến tháng 5/2016