Dự án: Tạo lập, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Bò Ba Tri dùng cho sản phẩm con bò ở huyện Ba Tri, Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm

- Họ và tên thủ trưởng: TS. Đàm Sao Mai
- Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại:  0838940390;  Fax: 0838946268

• Kinh phí thực hiện: 732,03 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: TS. Đàm Sao Mai                                                                  
- Chức danh khoa học: Tiến sỹ Sinh học
- Chức vụ: Viện Trưởng
- Điện thoại: 0988541415                     
- Fax: 0838946268                                                                   
- E-mail:damsaomai@foodtech.edu.vn

* Người tham gia

- PGS. TS. Đàm Sao Mai

- CN. Dương Thành Long

- CN. Lê Thị Thu Giang

- TS. Nguyễn Bá Thanh

- PGS. TS. Trịnh Xuân Ngọ

- TS. Đào Hồng Hà

- CN. Đào Phương Hạnh

- CN. Đỗ Việt Dũng

- KS. Trần Lưu Ty

- KS. Nguyễn Thị Hải Ngân

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung

- Đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri” cho sản phẩm con bò của huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;
- Đảm bảo việc kiểm soát chất lượng, kiểm soát hoạt động nhân giống, chăn nuôi, giết mổ, chế biến, cung ứng, bảo quản và xúc tiến thương mại cho sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa của sản phẩm con bò mang nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri” đối với người dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, hộ gia đình, hợp tác xã chăn nuôi và phát triển giống bò Ba Tri trong việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, chống các hành vi xâm phạm quyền;
- Sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
Góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm con bò của huyện Ba Tri nói riêng và đời sống của người dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nói chung

Mục tiêu cụ thể

-Xác định các tiêu chí, đặc tính cần chứng nhận của sản phẩm con bò mang nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri”, cụ thể là các tiêu chí đối với bò hướng thịt (về nguồn gốc, chất lượng, khối lượng, sinh sản, sản xuất, chăn nuôi, chăm sóc) và các tiêu chí đối với thịt bò đã qua giết mổ còn tươi sống mang nhãn hiệu chứng nhận (đảm bảo vệ sinh thú y trong giết mổ, chế biến và bảo quản thịt tươi sống), từ đó xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri” dùng cho con bò được chăn nuôi, chế biến và bảo quản theo quy trình cụ thể, đảm bảo các tiêu chí, đặc tính mà quy chế nhãn hiệu chứng nhận đặt ra;
-Xây dựng hoàn chỉnh quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri”, cụ thể: bộ quy chế phải xác định được các nội dung quan trọng về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận, điều kiện sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, các đặc tính của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, cơ chế quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, quyền lợi và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia nhãn hiệu chứng nhận, chức năng và nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận, chế độ xử lý vi phạm và thu hồi việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
-Hoàn thiện các tài liệu phục vụ cho việc quảng bá nhãn hiệu chứng nhận như bao bì, tem, nhãn, phim ký sự, poster…; tham gia và tổ chức hội chợ triển lãm để quảng bá sản phẩm nhằm tăng cường chỉ số tiêu thụ sản phẩm trên thị trường;
-Thử nghiệm thành công mô hình quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri” đối với nhóm Nhóm sản xuất - chế biến - tiêu thụ điển hình. Theo đó, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đầu tiên cho 01 tổ chức, cá nhân có hoạt động nhân giống và chăn nuôi, 01 tổ chức, cá nhân có hoạt động giết mổ (chế biến), 01 tổ chức, cá nhân có hoạt động chế biến và kinh doanh sản phẩm thịt bò tươi;
-Thiết lập và vận hành mô hình, cơ chế quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri” trên thực tế;
-Nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri” được đăng ký bảo hộ, được sử dụng, quản lý và khai thác hiệu quả trên thực tế.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Xác lập quyền đối với NHCN "BÒ BA TRI"
- Xây dựng hệ thống các văn bản tài liệu phục vụ công tác quản lý NHCN
- Xây dựng các quy trình quản lý nhãn hiệu
- Xây dựng các phương tiện, điều kiện quảng bá và khai thác giá trị NHCN
- Hội thảo đánh giá mô hình quản lý và khai thác giá trị NHCN trước khi đưa vào vận hành thử nghiệm
- Triển khai thực hiện thí điểm hoạt động quản lý NHCN.
- Triển khai thực hiện thí điểm hoạt động khai thác giá trị (quảng bá) NHCN
- Họp đánh giá hiệu quả và hoàn thiện mô hình quản lý và khai thác NHCN

• Kết quả thực hiện:

Hoàn thành các nội dung, bảo đảm kết quả và mục tiêu dự án
- Về cơ bản, các nội dung về chuyên môn đã được hoàn thành theo đúng đề cương. Bộ tiêu chí chứng nhận đã được xây dựng và hoàn thiện. NHCN "Bò Ba Tri" đã được tạo lập và xác lập quyền sở hữu trí tuệ thông qua Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 271342. Hệ thống công cụ quản lý và quảng bá đã được xây dựng, ban hành, áp dụng và vận hành.
- Nhận thức của người dân và cơ quan quản lý đối với NHCN đã thay đổi và được nâng cao. Người dân và doanh nghiệp rất quan tâm và vui mừng khi NHCN được tạo lập và có quyết tâm đầu tư chăn nuôi, kinh doanh theo đúng quy định để bảo đảm uy tín cho NHCN.
Cơ quan quan lý đã có thể sử dụng các công cụ sở hữu trí tuệ để quản lý và khuyến khích người dân trong chăn nuôi và kinh doanh bò.
Các mục tiêu đề ra của dự án đã được hoàn thành có chất lượng. Tuy vậy, đối với hạng mục khảo sát các cơ sơ giết mổ không thể thực hiện đầy đủ do địa phương không có đủ số lượng cơ sở giết mổ như dự kiến ban đầu và khó khăn trong tiếp cận các chủ cơ sở để lấy thông tin. Chưa thực hiện cấp quyền sử dụng cho cơ sở giết mổ do cơ sở đề nghị cấp quyền chưa đạt các tiêu chuẩn theo yêu cầu.
Việc lên phương án lấy mẫu, chọn mẫu, tiến hành kiểm tra thực tế cũng gặp khó khăn lúc ban đầu. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của huyện Ba Tri, trạm thú y huyện Ba Tri và đặc biệt là các hộ chăn nuôi bò đã giúp cho công việc được thuận lợi hơn.
Thời gian thực hiện dự án bị kéo dài cho mục dich bảo đảm vận hành trên thực tế. Thời gian báo cáo tổng kết nghiệm thu bị kéo dài thêm từ tháng 4/2017 đến tháng 11/2017 do đơn vị chủ trì thực hiện dự án hỗ trợ Tổ quản lý NHCN triển khai vận hành trên thực tế mô hình quản lý áp dụng các công cụ quản lý đã được ban hành.

Về hiệu quả khoa học
- Việc tổng hợp các cơ sở dữ liệu, văn bản hóa các tiêu chí chứng nhận là cơ sở cho việc đánh giá về mặt khoa học chất lượng con giống trên địa bàn huyện Ba Tri. Thông qua việc xây dựng sổ sách để theo dõi đàn bò (số lượng, nguồn gốc, con giống, vệ sinh thú y...) tạo thuận lợi cho việc quản lý cũng như nghiên cứu khoa học sau này.

Về hiệu quả kinh tế-xã hội:
- Các cơ sở được cấp quyển sử dụng cho biết đã nhận được nhiều đơn hàng, đặt hàng cung cấp bò Ba Tri.
- Cơ sở của ông Nguyền Thành Quang cũng đã biết sử dụng hệ thổng nhận diện thương hiệu trong việc quảng bá trên mạng xã hội, đem lại nhiều đơn hàng từ các khách hàng ở miền Trung và miền Bắc.
- Cơ sở cùa ông Trà Tấn Thanh đã có cơ hội để tham gia các gói thầu cung cấp bò từ các địa phương và đặc biệt đã được tham gia và đấu thầu cung cấp bò cho vingroup.
- Cơ sở giết mổ của ông Trần Vãn Rốt thực tế là đã thay đối nhận thức và đầu tư cho trang thiết bị, cơ sở vật chất. Chắc chắn trong thời gian tới, chủ cơ sở này cũng sẽ đầu tư nâng cấp thêm, qua đó nâng cao sản lượng giết mổ.
- Công bố văn bản bảo hộ NHCN Bò Ba Tri đã góp phần quảng bá danh tiéng của sản phẩm và nhiều khách hàng, thương nhân từ miền Bắc, miền Trung đã tìm tới Ba Tri để mua bò.
- Người dân đã nhiệt tình và hăng hái trong việc đầu tư chuồng trại đáp ứng tiêu chuẩn và có thể mở rộng. Trong thời gian tới sẽ nâng cao sản lượng và chất lượng con bò qua đó tăng giá thành và nâng cao đời sống xã hội.
- Ngoài ra việc tuân thủ các quy chế về vệ sinh trong chăn nuôi sẽ góp phần trong việc bảo vệ môi trường sống của người dân được tốt hơn không bị ô nhiễm do chất thải chăn nuôi.


• Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2017

• Mã số kho: 95/KQNC