Dự án: Tạo lập, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Bò Ba Tri dùng cho sản phẩm con bò ở huyện Ba Tri, Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm

- Họ và tên thủ trưởng: TS. Đàm Sao Mai
- Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại:  0838940390;  Fax: 0838946268

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: TS. Đàm Sao Mai                                                                  
- Chức danh khoa học: Tiến sỹ Sinh học
- Chức vụ: Viện Trưởng
- Điện thoại: 0988541415                     
- Fax: 0838946268                                                                   
- E-mail:damsaomai@foodtech.edu.vn

* Người tham gia

- TS. Nguyễn Bá Thanh

- PGS. TS. Trịnh Xuân Ngọ

- ThS. Đào Hồng Hà

- TS. Trịnh Ngọc Nam

- ThS. Lưu Thảo Nguyên

- ThS. Phan Thị Xuân Uyên

- ThS. Bùi Hồng Quân

- ThS. Trần Thị Mai Anh

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri” cho sản phẩm con bò của huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;
- Đảm bảo việc kiểm soát chất lượng, kiểm soát hoạt động nhân giống, chăn nuôi, giết mổ, chế biến, cung ứng, bảo quản và xúc tiến thương mại cho sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa của sản phẩm con bò mang nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri” đối với người dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, hộ gia đình, hợp tác xã chăn nuôi và phát triển giống bò Ba Tri trong việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, chống các hành vi xâm phạm quyền;
- Sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
Góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm con bò của huyện Ba Tri nói riêng và đời sống của người dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nói chung

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

-Xác định các tiêu chí, đặc tính cần chứng nhận của sản phẩm con bò mang nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri”, cụ thể là các tiêu chí đối với bò hướng thịt (về nguồn gốc, chất lượng, khối lượng, sinh sản, sản xuất, chăn nuôi, chăm sóc) và các tiêu chí đối với thịt bò đã qua giết mổ còn tươi sống mang nhãn hiệu chứng nhận (đảm bảo vệ sinh thú y trong giết mổ, chế biến và bảo quản thịt tươi sống), từ đó xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri” dùng cho con bò được chăn nuôi, chế biến và bảo quản theo quy trình cụ thể, đảm bảo các tiêu chí, đặc tính mà quy chế nhãn hiệu chứng nhận đặt ra;
-Xây dựng hoàn chỉnh quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri”, cụ thể: bộ quy chế phải xác định được các nội dung quan trọng về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận, điều kiện sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, các đặc tính của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, cơ chế quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, quyền lợi và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia nhãn hiệu chứng nhận, chức năng và nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận, chế độ xử lý vi phạm và thu hồi việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
-Hoàn thiện các tài liệu phục vụ cho việc quảng bá nhãn hiệu chứng nhận như bao bì, tem, nhãn, phim ký sự, poster…; tham gia và tổ chức hội chợ triển lãm để quảng bá sản phẩm nhằm tăng cường chỉ số tiêu thụ sản phẩm trên thị trường;
-Thử nghiệm thành công mô hình quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri” đối với nhóm Nhóm sản xuất - chế biến - tiêu thụ điển hình. Theo đó, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đầu tiên cho 01 tổ chức, cá nhân có hoạt động nhân giống và chăn nuôi, 01 tổ chức, cá nhân có hoạt động giết mổ (chế biến), 01 tổ chức, cá nhân có hoạt động chế biến và kinh doanh sản phẩm thịt bò tươi;
-Thiết lập và vận hành mô hình, cơ chế quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri” trên thực tế;
-Nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri” được đăng ký bảo hộ, được sử dụng, quản lý và khai thác hiệu quả trên thực tế.

• Kết quả dự kiến:

Sản phẩm cuả dự án:

- Báo cáo điều tra, khảo sát sơ bộ thông tin tài liệu làm cơ sở cho việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận

- Bộ hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận bò Ba Tri.

- Kết quả xác lập đối với nhãn hiệu chứng nhận bò Ba Tri.

- Hệ thống các quy định về việc sử dụng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận trên thực tế.

- Mô hình hệ thống các cơ quan tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận (sơ đồ hóa mô hình).

- Dấu hiệu nhân diện nhãn hiệu chứng nhận; dấu hiệu truy xuất nguồn gốc; hệ thống các phương tiện; điều kiện quảng bá nhãn hiệu chứng nhận bò Ba Tri.

- Báo cáo tổng kết dự án.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2016