Dự án: Chuyển giao công nghệ nuôi cấy mô cây hoa Hồng Môn

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.
- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.   
- Điện thoại: 0753814597              
- Fax: 0753827522

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ, tên: Võ Hải Đăng.
- Học hàm, học vị: Kỹ sư Công nghệ Sinh học.                   
- Chức vụ: Chuyên viên.
- Địa chỉ: Ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Điện thoại: 0753814597    

* Người tham gia

- Võ Hải Đăng - Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.
- Võ Minh Khoa - Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.
- Võ Thanh Truyền - Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung
Tiếp nhận và làm chủ quy trình nhân giống, trồng và chăm sóc cây hoa Hồng Môn bằng phương pháp nuôi cấy mô.
Mục tiêu cụ thể:
- Tiếp nhận quy trình nhân giống cây hoa Hồng Môn bằng phương pháp nuôi cấy mô.
- Tiếp nhận quy trình trồng và chăm sóc hoa Hồng Môn đạt tỷ lệ cây ra ngôi sống đạt 70%.
- Số lượng bình chồi là 100, số lượng cây hoa Hồng Môn ra ngôi là 200 cây sinh trưởng và phát triển tốt.
- Đào tạo 01 cán bộ kỹ thuật nắm vững quy trình nhân giống, trồng và chăm sóc hoa cây hoa Hồng Môn .

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nội dung 1: Tiếp nhận công nghệ chuyển giao nuôi cấy mô Hồng Môn (Đại Hồng Môn và Tiểu Hồng Môn) tại cơ quan chuyển giao công nghệ.
- Nơi chuyển giao công nghệ: Tại Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp – Trường Đại học Cần Thơ.
- Đơn vị tiếp nhận chuyển giao công nghệ: Trung tâm UDTBKHCN.
- Tiếp nhận công nghệ: quy trình nhân giống In- vitro, trồng và chăm sóc cây hoa Hồng Môn.
- Thành phần và số lượng cán bộ tiếp nhận: Số cán bộ tiếp nhận (01 cán bộ), có chuyên môn về nuôi cấy mô tế bào thực vật.
- Thời gian tiếp nhận: từ 12/2014-3/2015.
- Phương thức tiếp nhận: Trung tâm UDTBKHCN cử 01 cán bộ đến Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp – Trường Đại học Cần Thơ để tiếp nhận công nghệ theo phương thức cầm tay chỉ việc.
Kết quả dự kiến: 01 cán bộ tiếp nhận tốt quy trình nhân giống In- vitro, trồng và chăm sóc cây hoa Hồng Môn. Triển khai nhân giống, trồng và chăm sóc thành công cây hoa Hồng Môn tại Trung tâm UDTBKHCN.
 Các bước tiến hành qui trình: (qui trình nhân giống trồng và chăm sóc Hồng Môn Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp – Trường Đại học Cần Thơ).
Nội dung:
- Kỹ thuật vô trùng bề mặt mẫu vật.
- Kỹ thuật phân lập và nuôi cấy đỉnh sinh trưởng.
- Kỹ thuật nhân nhanh chồi.
- Kỹ thuật tạo rễ

- Tiền thuần dưỡng và thuần dưỡng cây con.
Nội dung 02: Triển khai thực thực hiện nuôi cấy mô, hoa Hồng Môn tại Khu Ứng dụng CNSH Cái Mơn.
- Nơi triển khai công nghệ: Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn.
- Thời gian triển khai: từ 01/07/2015-01/01/2016.
- Cán bộ tham gia: 03 cán bộ của Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn.
- Phương thức tiến hành: sau khi tiếp nhận thành công quy trình nhân giống In vitro, trồng và chăm sóc cây hoa Hồng Môn cán bộ tiếp nhận sẽ triển khai tại Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn.
Dự kiến kết quả: Số lượng bình chồi là 100, số lượng cây hoa Hồng Môn ra ngôi là 200 cây sinh trưởng và phát triển tốt.
Các bước tiến hành: (Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn).
* Bước 1: Khử trùng mẫu cấy.
- Chuẩn bị cây vô mẫu.
- Tiến hành vô trùng mẫu cấy cây hoa Hồng Môn tại tại Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn.
- Ghi nhận kết quả và đánh giá kết quả đạt được.
- Chỉ tiêu theo dõi: phần trăm mẫu sống vô trùng.
* Bước 2: Tái sinh cụm chồi.
- Tiến hành tái sinh cụm chồi từ nguồn mẫu đã có.
- Ghi nhận kết quả và đánh giá kết quả đạt được.
- Chỉ tiêu theo dõi: số chồi trung bình, chiều cao chồi.
* Bước 3: Nhân cụm chồi.    
- Tiến hành nhân cụm chồi từ các cụm chồi đã có.
- Ghi nhận kết quả và đánh giá kết quả đạt được.
- Chỉ tiêu theo dõi: số chồi trung bình, chiều cao chồi.
* Bước 4: Tạo rễ (tái sinh cây hoàn chỉnh)
- Tiến hành tái sinh cây con từ nguồn cụm chồi đã có.
- Ghi nhận kết quả và đánh giá kết quả đạt được.
- Chỉ tiêu theo dõi: số rễ, chiều dài rễ.
* Bước 5: Ra ngôi nhà trồng và chăm sóc.
- Tiến hành tiền thuần dưỡng và thuần dưỡng cây con.
- Ghi nhận kết quả và đánh giá kết quả đạt được.
- Chỉ tiêu theo dõi: tỷ lệ cây ra ngôi sống.

Nội dung 3: Trồng và chăm sóc cây hoa Hồng Môn ở giai đoạn vườn ươm.
Mục đích: ứng dụng quá trình vi nhân giống vào thực tiễn sản xuất.
- Tiến hành trồng và chăm sóc ở giai đoạn vườn ươm.
- Ghi nhận kết quả và đánh giá kết quả :
+ Sự tăng sinh khối.
+ Nhiệt độ, ẩm độ, lượng nước tưới.

• Kết quả dự kiến:

Hiệu quả kinh tế -xã hội  trực tiếp của dự án:
Với kết quả của dự án sẽ góp phần làm phong phú thêm nghề trồng hoa cắt cành ở địa bàn tỉnh Bến Tre. Cùng với đó là sự phát triển của giống hoa Hồng Môn và thú chơi hoa Hồng Môn, làm phong phú thêm đời sống tinh thần. Qua đó, tạo thêm việc làm cho người lao động góp phần phát triển kinh tế xã hội.
Dự kiến hiệu quả kinh tế - xã hội theo khả năng mở rộng của dự án.
Sau khi dự án thành công tiến hành sản xuất cây con giống hoa Hồng Môn trồng thử nghiệm, nhân rộng và chuyển giao công nghệ nhân giống cây hoa Hồng Môn In vitro cho các cá nhân, nhà vườn, đơn vị.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2016