Dự án: Chuyển giao công nghệ nuôi cấy mô cây hoa Hồng Môn

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.
- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.   
- Điện thoại: 02753814597              
- Fax: 02753827522

• Kinh phí thực hiện: 99,98 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ, tên: Phạm Văn Đồng.
- Học hàm, học vị: Cử nhân Công nghệ Sinh học.                   
- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Bến Tre.
- Điện thoại: 0912275727

* Người tham gia

- CN. Phạm Văn Đồng - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.

- ThS. Võ Minh Khoa - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.

- KS. Võ Thanh Truyền - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.

- KS. Võ Hải Đăng - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.

- KS. Lê Thị Huỳnh Hoa - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung
- Tiếp nhận và làm chủ quy trình nhân giống, trồng và chăm sóc cây hoa Hồng Môn bằng phương pháp nuôi cấy mô.
Mục tiêu cụ thể
- Tiếp nhận quy trình nhân giống cây hoa Hồng Môn bằng phương pháp nuôi cấy mô.
- Tiếp nhận quy trình trồng và chăm sóc hoa Hồng Môn đạt tỷ lệ cây ra ngôi sống đạt 70%.
- Số lượng bình chồi là 100, số lượng cây hoa Hồng Môn ra ngôi là 200 cây sinh trưởng và phát triển tốt.
- Đào tạo 01 cán bộ kỹ thuật nắm vững quy trình nhân giống, trồng và chăm sóc hoa cây hoa Hồng Môn .

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nội dung 1: Tiếp nhận công nghệ chuyển giao nuôi cấy mô Hồng Môn (Đại Hồng Môn và Tiểu Hồng Môn) tại cơ quan chuyển giao công nghệ.
- Nơi chuyển giao công nghệ: Tại Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp - Trường Đại học Cần Thơ.
- Đơn vị tiếp nhận chuyển giao công nghệ: Trung tâm UDTBKHCN.
- Tiếp nhận công nghệ: Quy trình nhân giống In-vitro, trồng và chăm sóc cây hoa Hồng Môn.
- Thành phần và số lượng cán bộ tiếp nhận: Số cán bộ tiếp nhận (01 cán bộ), có chuyên môn về nuôi cấy mô tế bào thực vật.
- Thời gian tiếp nhận: từ 5/2015-12/2016
- Phương thức tiếp nhận: Trung tâm UDTBKHCN cử 01 cán bộ đến Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp - Trường Đại học Cần Thơ để tiếp nhận công nghệ theo phương thức cầm tay chỉ việc.
Nôi dung 02: Triển khai thực thực hiện nuôi cấy mô, hoa Hồng Môn tai Khu Ứng dụng CNSH Cái Mơn.
- Nơi triển khai công nghệ: Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn.
- Thời gian triển khai: từ 01/07/2016-11/2016.
- Cán bộ tham gia: 03 cán bộ của Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn.
- Phương thức tiến hành: Sau khi tiếp nhận thành công quy trình nhân giống In-vitro, trồng và chăm sóc cây hoa Hồng Môn cán bộ tiếp nhận sẽ triển khai tại Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn.
Nôi dung 3: Trồng và chăm sóc cây hoa Hồng Môn ở giai đoạn vườn ươm.
Mục đích: ứng dụng quá trình vi nhân giống vào thực tiên sản xuất.
- Tiến hành trồng và chăm sóc ở giai đoạn vườn ươm.
- Ghi nhận kết quả và đánh giá kết quả :
+ Sự tăng sinh khối.
+ Nhiệt độ, ẩm độ, lượng nước tưới.

• Kết quả thực hiện:

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre thực hiện được triển khai, đạt được các kết quả như sau:
- Tiếp nhận và làm chủ thành công quy trình trồng và chăm sóc hoa Hồng Môn đạt tỷ lệ cây ra ngôi sống đạt 70%.
- Dự án tạo ra số lượng bình chồi là 100, số lượng cây hoa Hồng Môn ra ngôi là 200 cây sinh trưởng và phát triển tốt.
Kết thúc dự án 01 kỹ thuật viên tiếp nhận, làm chủ được quy trình nhân giống In-vitro , trồng và chăm sóc cây hoa Hồng Môn

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2017

• Mã số kho: 90/KQNC