Đề tài: Nhân giống cây cúc Mâm Xôi bằng phương pháp nuôi cấy In vitro

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.
- Điện thoại: 0753814597  Fax: 0753827522
- Họ và tên thủ trưởng đơn vị chủ trì: Võ Thị Thanh Hà
- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Võ Thanh Truyền
- Ngày, tháng, năm sinh: 28/04/1989                             
- Giới tính: Nam        
- Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 01692196669
- E-mail: vothanhtruyen.89@gmail.com
- Tên tổ chức đang công tác: Khu ứng dụng Công Nghệ Sinh học Cái Mơn.
- Địa chỉ tổ chức: Ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

* Người tham gia

- Võ Thanh Truyền - Khu Ứng dụng Công Nghệ Sinh học Cái Mơn - Chủ nhiệm
- Võ Hải Đăng - Khu Ứng dụng Công Nghệ Sinh học Cái Mơn - Thư ký
- Võ Minh Khoa - Khu Ứng dụng Công Nghệ Sinh học Cái Mơn - Thành viên
- Hồ  Đăng Nguyên - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre - Kế toán
- Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre - Thủ quỹ
- Đinh Cát Điềm - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre - Thành viên
- Phạm Văn Đồng - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre - Thành viên

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu chung: Nhân giống in vitro cây hoa Cúc Mâm góp phần nâng cao chất lượng và phục tráng giống cây hoa trên địa bàn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
- Mục tiêu cụ thể:  
Xây dựng Quy trình nhân giống cây cúc Mâm Xôi có hệ số nhân là 6.
Số lượng cây ra ngôi bầu đất từ đề tài khoảng 300 cây cúc Mâm Xôi sinh trưởng và phát triển tốt.
Tỷ lệ cây ra ngôi sống đạt 70%.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của nồng độ chất khử trùng và thời gian ngâm mẫu lên khả năng sống vô trùng của mẫu cấy.
Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của nồng độ BA, NAA (mg/ml) lên khả năng tái sinh chồi cây cúc Mâm Xôi.
Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của nồng độ BA, NAA (mg/ml) lên khả năng nhân nhanh chồi cây cúc Mâm Xôi .
Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng của nồng độ NAA và môi trường 1/2MS lên sự hình thành rễ cây cúc Mâm Xôi .

• Kết quả dự kiến:

Sản phẩm cụ thể:

- Quy trình nhân giống cúc Mâm xôi in vitro
- Cây con cúc Mâm Xôi ra ngôi

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2015 đến tháng 8/2016