Đề tài: Nhân giống cây cúc Mâm Xôi bằng phương pháp nuôi cấy In vitro

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.
- Điện thoại: 02753814597  Fax: 02753827522
- Họ và tên thủ trưởng đơn vị chủ trì: Võ Thị Thanh Hà
- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

• Kinh phí thực hiện: 99,44 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Võ Thanh Truyền
- Ngày, tháng, năm sinh: 28/04/1989                             
- Giới tính: Nam        
- Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học
- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 01692196669
- E-mail: vothanhtruyen.89@gmail.com
- Tên tổ chức đang công tác: Khu ứng dụng Công Nghệ Sinh học Cái Mơn.
- Địa chỉ tổ chức: Ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

* Người tham gia

- CN. Phạm Văn Đồng - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.

- ThS. Võ Minh Khoa - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.

- KS. Võ Thanh Truyền - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.

- KS. Võ Hải Đăng - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.

- KS. Lê Thị Huỳnh Hoa - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre

- CN. Hồ Đăng Nguyên - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro xây dựng quy trình nhân nhanh cây Cúc Mâm Xôi. Để đạt được mục tiêu đề ra đề tài cần xây dựng thành công quy trình nhân giống cây Cúc Mâm Xôi So làm vật liệu nhân giống cây hoa cúc S1 bằng phương pháp nuôi cấy in vitro có hệ số nhân khoảng 6 lần chồi/mẫu, số lượng cây ra ngôi 300 cây.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của nồng độ chất khử trùng và thời gian ngâm mẫu lên khả năng sống vô trùng của mẫu cấy.
Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của nồng độ BA, NAA (mg/ml) lên khả năng tái sinh chồi cây cúc Mâm Xôi.
Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của nồng độ BA, NAA (mg/ml) lên khả năng nhân nhanh chồi cây cúc Mâm Xôi .
Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng của nồng độ NAA và môi trường 1/2MS lên sự hình thành rễ cây cúc Mâm Xôi .

• Kết quả thực hiện:

- Cây Cúc Mâm Xôi được khử trùng bề mặt bằng Sodium Hypochioride nồng độ 10% với thời gian 25 phút cho tỷ lệ phần trăm mẫu sống vô trùng là tốt nhất với 56,6% mẫu sống vô trùng.
- Đề tài đã tìm ra nồng độ BA 2,5 mg/l kết hợp với NAA 0,1 mg/l cho khả năng tái sinh chồi cây hoa Cúc Mâm Xôi là tốt nhất.
- Môi trường nuôi cấy có bổ sung nồng độ BA 2,5 mg/l kết hợp với NAA 0,1 mg/l cho khả năng nhân nhanh chồi cây Cúc Mâm Xôi là tốt nhất.
- Kết quả đề tài cho thấy môi trường nuôi cấy MS + NAA 1,5 mg/l +30g đường (bổ sung 2g/l than hoạt tính) thích hợp cho sự tái sinh cây hoàn chỉnh.
- Đề tài đã xây dựng thành công quy trình nhân giống cây hoa Cúc Mâm Xôi So làm vật liệu nhân giống cây hoa cúc S1 bằng phương pháp nuôi cấy in- vitro có hệ số nhân khoảng 10,58 chồi/mẫu. Số lượng cây ra ngôi bầu đất từ đề tài trên 400 cây, tỷ lệ cây ra ngôi sống đạt trên 95%,vượt so với mục tiêu đề ra ở thuyết minh.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2015 đến tháng 10/2016