Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng thử nghiệm cây cà chua Picota tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Tên tổ chức: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.
- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.   
- Điện thoại: 0753827522 – 0753810736        
- Fax: 0753827522

• Kinh phí thực hiện: 98,09 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ, tên: Đinh Cát Điềm
- Học hàm, học vị: Thạc sĩ                
- Chức vụ: Chuyên viên
- Địa chỉ: Ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
- E-mail: dinhcatdiem88@gmail.com        
- CQ: 0753827522          
- NR: 0753871127         
- Mobile: 01674569325

* Người tham gia

- Đinh Cát Điềm - Khu ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn

- Võ Minh Khoa - Khu ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn

- Võ Thanh Truyền - Khu ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn

- Võ Hải Đăng - Khu ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn

- Nguyễn Văn Niệm - Sở KH&CN

- Lê Thị Huỳnh Hoa - TTUDTBKH&CN

- Nguyễn Thị Huế Châu - TTUDTBKH&CN
- Phạm Văn Đồng - TTUDTBKH&CN

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu chung
Xây dựng mô hình trồng cà chua Picota trên giá thể với hệ thống tưới nhỏ giọt trong nhà màng tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nhằm nâng cao năng suất cà chua. Mô hình được nông dân trong tỉnh tham quan, học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận kỹ thuật nông nghiệp cao vào sản xuất cây trồng.
- Mục tiêu cụ thể
Xây dựng 01 mô hình trồng cà chua Picota diện tích 200 với 400 cây đạt năng suất 50 – 60 tấn/ha.
Trồng thử nghiệm 50 cây cà chua bán hữu hạn Savior để so sánh năng suất, chất lượng với trồng ngoài đồng ruộng của người dân.
Đào tạo 02 kỹ thuật viên thành thạo các thao tác kỹ thuật trồng cà chua trong nhà màng.
Tổ chức 01 hội thảo cho hơn 30 nông dân về ứng dụng công nghệ cao trong việc trồng cà chua trong nhà màng phù hợp với quy mô kinh tế hộ gia đình hoặc doanh nghiệp

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nội dung 1: Tiếp nhận công nghệ chuyển giao trồng cây cà chua trong nhà màng từ cơ quan chuyển giao công nghệ
- Nơi chuyển giao công nghệ: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh (NC&PTCNC Tp.HCM) – Khu Nông nghiệp công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh.
- Đơn vị tiếp nhận chuyển giao công nghệ: Khu ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn – Trung tâm UDTBKHCN Bến Tre.
- Tiếp nhận công nghệ: quy trình trồng và chăm sóc cây cà chua trong nhà màng.
- Thành phần và số lượng cán bộ tiếp nhận: Số cán bộ tiếp nhận (02 cán bộ), có chuyên môn về cây trồng.
- Phương thức tiếp nhận: Khu Nông nghiệp công nghệ cao Tp.Hồ Chí Minh cử 01 cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm sẽ chuyển giao kỹ thuật trồng cà chua cho cán bộ Khu ứng dụng CNSH Cái Mơn.

Nội dung 2: Thực hiện triển khai mô hình trồng thử nghiệm cà chua Picota trong nhà màng

Nội dung 3: Tổ chức hội thảo cho cán bộ kỹ thuật, nông dân về trồng cà chua Picota trong nhà màng.

• Kết quả thực hiện:

Mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng thử nghiệm cây cà chua Picota trong nhà màng được Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre thực hiện từ đã được triển khai, đạt được các kết quả như sau:
• Đào tạo được hai kỹ thuật viên, làm chủ được quy trình trồng và chăm sóc cây cà chua Picota trong nhà màng.
• Cây cà chua Picota và Savior thích nghi, phát triển và sinh trưởng tốt trong điều kiện nhà màng tại Bến Tre trong khoảng nhiệt độ từ 28 - 34°C và ẩm độ từ 54 - 74%.
• Tỷ lệ sống của cà chua Picota là 91,26%, Savior là 97,1% cao hơn so với cà chua Savior trồng ngoài đồng ruộng chỉ đạt 60%. Trái cà chua Picota nhỏ, trái chín chuyển từ vàng sang đỏ tươi, có vị ngọt đạt độ Brix 8,8%.
• Dự án đã xây dựng thành công mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng cây cà chua Picota trong nhà màng đạt năng suất 2,98 kg/cây/vụ, cà chua Savior đạt năng suất 1,5 kg/cây/vụ cao hơn so với cà chua Savior trồng ngoài đồng ruộng chỉ đạt 1,0 kg/cây/vụ.
• Sản phẩm cà chua Picota bước đầu đáp ứng được yêu cầu người tiêu dùng về chất lượng của giống cà chua mới, giá thành được thị trường chấp nhận.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2015 đến tháng 06/2017.

• Mã số kho: 82/KQNC