Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng thử nghiệm cây cà chua Picota tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Tên tổ chức: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.
- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.   
- Điện thoại: 0753827522 – 0753810736        
- Fax: 0753827522

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ, tên: Đinh Cát Điềm
- Học hàm, học vị: Thạc sĩ                
- Chức vụ: Chuyên viên
- Địa chỉ: Ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
- E-mail: dinhcatdiem88@gmail.com        
- CQ: 0753827522          
- NR: 0753871127         
- Mobile: 01674569325

* Người tham gia

- Đinh Cát Điềm - Khu ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn
- Phạm Văn Đồng - TTUDTBKH&CN
- Võ Thanh Truyền - Khu ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn
- Võ Hải Đăng - Khu ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn
- Võ Minh Khoa - Khu ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn
- Hồ Đăng Nguyên - TTUDTBKH&CN
- Huỳnh Thị Ngọc Điệp - TTUDTBKH&CN

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu chung
Xây dựng mô hình trồng cà chua Picota trên giá thể với hệ thống tưới nhỏ giọt trong nhà màng tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nhằm nâng cao năng suất cà chua. Mô hình được nông dân trong tỉnh tham quan, học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận kỹ thuật nông nghiệp cao vào sản xuất cây trồng.
- Mục tiêu cụ thể
Xây dựng 01 mô hình trồng cà chua Picota diện tích 200 m2 với 400 cây đạt năng suất 50 – 60 tấn/ha.
Trồng thử nghiệm 50 cây cà chua bán hữu hạn Savior để so sánh năng suất, chất lượng với trồng ngoài đồng ruộng của người dân.
Đào tạo 02 kỹ thuật viên thành thạo các thao tác kỹ thuật trồng cà chua trong nhà màng.
Tổ chức 01 hội thảo cho hơn 30 nông dân về ứng dụng công nghệ cao trong việc trồng cà chua trong nhà màng phù hợp với quy mô kinh tế hộ gia đình hoặc doanh nghiệp

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nội dung 1: Tiếp nhận công nghệ chuyển giao trồng cây cà chua trong nhà màng từ cơ quan chuyển giao công nghệ
- Nơi chuyển giao công nghệ: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh (NC&PTCNC Tp.HCM) – Khu Nông nghiệp công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh.
- Đơn vị tiếp nhận chuyển giao công nghệ: Khu ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn – Trung tâm UDTBKHCN Bến Tre.
- Tiếp nhận công nghệ: quy trình trồng và chăm sóc cây cà chua trong nhà màng.
- Thành phần và số lượng cán bộ tiếp nhận: Số cán bộ tiếp nhận (02 cán bộ), có chuyên môn về cây trồng.
- Thời gian tiếp nhận dự kiến: từ 08/2015 – 10/2015.
- Phương thức tiếp nhận: Khu Nông nghiệp công nghệ cao Tp.Hồ Chí Minh cử 01 cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm sẽ chuyển giao kỹ thuật trồng cà chua cho cán bộ Khu ứng dụng CNSH Cái Mơn.

Nội dung 2: Thực hiện triển khai mô hình trồng thử nghiệm cà chua Picota trong nhà màng

Nội dung 3: Đào tạo, tập huấn cho cán bộ kỹ thuật, nông dân về trồng cà chua vô hạn trong nhà màng.
Nội dung đào tạo:
+ Kỹ thuật trồng cây cà chua trong nhà màng;
+ Kỹ thuật chuẩn bị giá thể, gieo ươm giống, thiết bị tưới nhỏ giọt, trồng và chăm sóc, thu hoạch cà chua;
+ Cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cà chua.
Dự kiến kết quả:
+ Hơn 30 lượt người tham dự;
+ Nông dân nắm vững quy trình trồng cà chua công nghệ mới;
+ Tuyên truyền nhân rộng, phát triển mô hình trong cộng đồng dân cư.

• Kết quả dự kiến:

Sản phẩm cụ thể của dự án:
- Mô hình trồng cà chua Picota trong nhà màng
- Đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật công nghệ: 1 lớp
- 01 hội thảo nông dân
- 01 Báo cáo so sánh kết quả trồng cây cà chua Savior trong nhà màng, tưới nhỏ giọt với trồng ngoài đồng ruộng theo phương pháp truyền thống.
- Báo cáo tổng kết dự án
- Bài báo: Mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng cà chua Picota trong nhà lưới tại Chợ Lách, Bến Tre

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2015 đến tháng 12/2016.