Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng quy trình sản xuất chả cá sạch, không phụ gia từ một số loài cá biển tại Bến Tre theo công nghệ Nhật Bản

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Hải dương học
- Họ và tên phó thủ trưởng: Ông Lê Đình Mầu.
- Địa chỉ: Số 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 0583590035         

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Bà Nguyễn Thu Hồng    
- Trình độ học vấn:Thạc sĩ                                 
- Điện thoại:  0583590035                 

* Người tham gia

- TS. Phạm Xuân Kỳ
- TS. Nguyễn Thanh Bình
- ThS. Ngô Thị Ty Na
- TS. Nguyễn Phi Uy Vũ
- KTV. Nguyễn Văn Đệ

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Xác định được điều kiện tối ưu trong quá trình hình thành gel của thịt cá xay nhuyễn.
- Xây dựng được quy trình sản xuất chả cá theo công nghệ Nhật Bản để tạo sản phẩm chả cá sạch, thân thiện với môi trường và tạo hiệu quả kinh tế.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật và công nghệ

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo gel chả cá (nhiệt độ, thời gian ủ) từ  thịt cá xay nhuyễn của một số loài cá biển tại Bến Tre.
- Nội dung 2: Hoàn thiện các bước trong qui trình sản xuất chả cá sạch dựa trên khả năng tạo độ dai, dòn tự nhiên của thịt cá (không sử dụng chất phụ gia, chất bảo quản đồng thời các chỉ tiêu vi sinh nằm trong giới hạn cho phép).
- Nội dung 3: Thăm dò quy trình sản xuất các sản phẩm phụ (phân bón và nước chiết dinh dưỡng) còn lại từ phế phẩm trong quá trình sản xuất chả cá.
- Nội dung 4: Bước đầu ứng dụng các quy trình sản xuất vào thực tế để tạo sản phẩm thử nghiệm.
- Nội dung 5: Chuyển giao quy trình cho cơ sở sản xuất tại địa phương

• Kết quả dự kiến:

Qui trình sản xuất chả cá sạch từ cá đù, cá đổng, cá mối.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2016 đến tháng 6/2017