Đề tài: Điều tra khảo sát đánh giá khả năng sử dụng và phục hồi vùng đất bị mặn do nuôi trồng thuỷ sản không hiệu quả 3 huyện ven biển tỉnh Bến Tre. Đề xuất các hướng canh tác hợp lý

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Họ và tên thủ trưởng: Ông Hà Thanh Toàn
Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: 0710.3832663        
Fax: 0710.3838474
Website: https://www.ctu.edu.vn

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Họ và tên: Ông Lê Việt Dũng        
Giới tính:Nam
Trình độ học vấn: Tiến sĩ                     
Chức danh khoa học: Phó Giáo sư
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại:  0710.3832663        
Fax: 0710.3838474

* Người tham gia

PGS.TS. Lê Văn Khoa
PGS.TS. Võ Quang Minh
PGS.TS. Trần Kim Tính
PGS.TS. Nguyễn Duy Cần
PGS.TS. Dương Nhựt Long
PGS.TS. Lê Văn Hòa
TS. Nguyễn Văn Hớn

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Đánh giá khả năng sử dụng các vùng đất bị mặn do nuôi trồng thủy sản không hiệu quả và đề xuất mô hình canh tác hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hiệu quả kinh tế cho 3 huyện ven biển tỉnh Bến Tre
Mục tiêu cụ thể:
- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất ở 3 huyện ven biển (Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú) tỉnh Bến Tre
- Xác định vùng đất bị mặn do nuôi trồng thủy sản không hiệu quả
- Đề xuất xây dựng, chuyển đổi mô hình canh tác phù hợp cho vùng nghiên cứu

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

1. Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng sử dụng đất ở 3 huyện ven biển tỉnh Bến Tre (Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú).
2. Nội dung 2: Đề xuất xây dựng, chuyển đổi mô hình canh tác phù hợp cho 3 huyện ven biển tỉnh Bến Tre (Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú).

• Kết quả dự kiến:

- Báo cáo phân tích các chỉ tiêu lý, hóa, môi trường đất, nước của các điểm khảo sát.
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của ba huyện ven biển tỉnh Bến Tre. Tỷ lệ 1:10.000
- Bản đồ hiện trạng các vùng đất nuôi trồng thủy sản không hiệu quả của ba huyện ven biển tỉnh Bến Tre. Tỷ lệ 1:10.000
- Bản đồ phân vùng khả năng thích nghi và phạm vi ứng dụng cho các mô hình canh tác có triển vọng ở 3 huyện. Tỷ lệ 1:10.000
- Sổ tay kỹ thuật hướng dẫn cho người dân

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2016 đến tháng 8/2018