Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và chế tạo các thiết bị trong dây chuyền sản xuất bánh phồng Sơn Đốc (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre)

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Cần Thơ
- Họ và tên thủ trưởng: Ông Hà Thanh Toàn
- Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại: 0710.3832663        
- Fax: 0710.3838474
- Website: https://www.ctu.edu.vn

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Cương        
- Giới tính:Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                               
- Chức danh khoa học: Tiến sĩ
- Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Công nghệ
- Điện thoại: 0292 3832 663.               
- Fax: 02923838474.

* Người tham gia

- ThS. Nguyễn Hoài Tân
- ThS. Trương Văn Thảo
- ThS. Huỳnh Thanh Thưởng
- ThS. Võ Mạnh Duy
- ThS. Phan Thanh Lương
- ThS. Nguyễn Quan Thanh
- KS. Trương Thoại Khánh

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Nghiên cứu ứng dụng cơ giới hóa và khoa học công nghệ vào sản xuất thực tế, góp phần nâng cao sản lượng và chất lượng sản xuất bánh phồng ở làng nghề Sơn Đốc; góp phần phát triển kinh tế xã hội cho Tỉnh Bến Tre.
Mục tiêu cụ thể:
- Nghiên cứu thiết kế, cải tiến và chế tạo hệ thống thiết bị máy gồm: máy quết bánh, máy tráng bánh, máy sấy bánh phồng có năng suất thích hợp, phục vụ sản xuất bánh phồng cho làng nghề bánh phồng Sơn Đốc, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật và công nghệ

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

1. Nội dung 1:
Nghiên cứu tổng quan, khảo sát và đánh giá thực trạng quy trình và thiết bị sản xuất bánh phồng Sơn Đốc - Huyện Giồng Trôm, Bến Tre
2. Nội dung 2:
Phân tích, đánh giá và xác định thành phần của nguyên liệu làm bánh tương ứng với từng công đoạn của quy trình sản xuất
3. Nội dung 3:
Nghiên cứu xây dựng lại quy trình sản xuất, phương án thiết kế, sơ đồ nguyên lý làm việc của thiết bị máy quết, máy tráng bánh và máy sấy bánh phồng
4. Nội dung 4:
Nghiên cứu thiết kế các thiết bị máy trong quy trình sản xuất bánh phồng, đáp ứng năng suất yêu cầu của hộ sản xuất
5. Nội dung 5:
Nghiên cứu chế tạo các thiết bị, máy móc đã được thiết kế của quy trình sản xuất bánh phồng.
6. Nội dung 6:
Lắp đặt, khảo nghiệm, đánh giá các thiết bị, máy cho quy trình sản xuất bánh phồng đã được chế tạo
7. Nội dung 7:
Thử nghiệm, hoàn thiện các thiết bị quết bánh, tráng bánh và sấy bánh phồng trong quy trình sản xuất bánh phồng
8. Nội dung 8:
Chuyển giao thiết bị, tổ chức hội thảo, hướng dẫn sử dụng
9. Nội dung 9:
Báo cáo tổng kết, đánh giá, nghiệm thu

• Kết quả dự kiến:

- Máy quết bánh phồng năng suất 60-75 kg/giờ (4–5 mẻ/giờ)
- Máy tráng bánh phồng năng suất 800 – 1000 bánh/giờ
- Máy sấy bánh phồng, năng suất 3000 – 5000 bánh/mẽ.
- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí khoa học ĐHCT hoặc tạp chí KH khác

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2017 đến tháng 3/2019