Đề tài: Nghiên cứu phát triển và chuẩn hóa hệ thống quan trắc sinh học cho hệ thống sông ngòi tỉnh bến Tre phục vụ công tác quản lý môi trường nước

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Tên tổ chức chủ trì: Viện Sinh học Nhiệt đới
- Họ và tên thủ trưởng: Ông Hoàng Nghĩa Sơn
- Địa chỉ: 9/621 Xa lộ Hà Nội, Linh Trung, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02838978794        
- Fax: 02838978794
- Website: http://itb.ac.vn/

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Ông Ngô Xuân Quãng        
- Giới tính:Nam
- Trình độ học vấn:  12/12                               
- Chức danh khoa học: Tiến sĩ
- Chức vụ: Trưởng phòng Công nghệ và Quản lý Môi trường
- Điện thoại:  02838978794        
- Fax: 02838978794

* Người tham gia

- TS. Ngô Xuân Quảng
- TS. Phạm Thanh Lưu
- TS. Thái Ngọc Trí
- ThS. Nguyễn Xuân Đồng
- TS. Nguyễn Thọ
- TS. Trần Ngọc Diễm My
- ThS.NCS. Trương Trịnh Từ Tri
- TS. Ngô Thị Thu Trang
- CN. Thái Thị Minh Trang
- KS. Trần Thành Thái
- CN. Nguyễn Thị Mỹ Yến
- CN. Nguyễn Lê Quế Lâm
- ThS. Đặng văn Tặng
- TS. Nguyễn Minh Tuấn

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung: Nghiên cứu phát triển và chuẩn hóa hệ thống quan trắc môi trường nước bằng các chỉ tiêu sinh học trong toàn hệ thống sông ngòi tỉnh Bến Tre phục vụ công tác quản lý môi trường nước trong tương lai.
Mục tiêu cụ thể:
- Phát triển cơ sở khoa học, xây dựng và chuẩn hóa các chỉ tiêu sinh học thủy sinh phục vụ quan trắc sinh học cho tỉnh trong tương lai.
- Xây dựng và số hoá cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học, hiện trạng chất lượng môi trường nước và đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học thủy sinh vật.
- Xác định các loài/nhóm loài chỉ thị các môi trường ô nhiễm đặc trưng, ứng dụng phân vùng chất lượng nước, quản lý các nguồn thải, nguồn gây ô nhiễm, đề xuất giải pháp hạn chế ô nhiễm và quản lý nguồn nước sông ngòi, kênh rạch.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật và công nghệ

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh đề tài
Nội dung 2: Khảo sát, thu thập mẫu vật động vật không xương sống, động vật phù du, thực vật phù du, vi tảo bám đáy và ngư loại trong các hệ thống sông ngòi toàn tỉnh Bến Tre
Nội dung 3: Đo đạc và thu mẫu lý hóa môi trường nước và trầm tích tại các điểm khảo sát thủy sinh vật trong toàn hệ thống sông ngòi tỉnh Bến Tre
Nội dung 4: Nghiên cứu, phát triển hệ thống chỉ thị sinh học
Nội dung 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học và đề xuất các giải pháp bảo tồn các loài quý hiếm, có giá trị kinh tế và bảo vệ đa dạng sinh học thủy sinh vật
Nội dung 6: Số hoá dữ liệu đa dạng sinh học thuỷ sinh và chất lượng môi trường nước, phục vụ công tác quản lý, quản bá và truy xuất dữ liệu
Nội dung 7: Xây dựng báo cáo tổng kết,  công bố kết quả và xuất bản sách kĩ thuật áp dụng sinh vật chỉ thị để đánh giá và quản lý môi trường

• Kết quả dự kiến:

- Cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ thị sinh học trong toàn tỉnh Bến Tre và phương pháp đánh giá chất lượng và quản lý môi trường nước sinh học: Hệ thống chỉ thị sinh học theo quốc tế và áp dụng cho tỉnh Bến Tre
- Bản đồ đa dạng sinh học và chất lượng môi trường: Bản đồ tỉ lệ 1:50.000, đáp ứng tiêu chuẩn khoa học
- Báo cáo bảo tồn đa dạng sinh học: Báo cáo đầy đủ hệ thống các loài có giá trị kinh tế, các loài quý hiếm và quan trọng trong công tác bảo tồn gen, bảo tồn đa dạng sinh học
- Sách chuyên khảo: Sách kĩ thuật phục vụ quản lý môi trường cấp tỉnh (Dưới dạng bản thảo (vì có thể không kịp xuất bản trong 2 năm))

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2019