Đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, thành phố Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Công nghệ thông tin
- Họ và tên thủ trưởng: Ông Nguyễn Quang Thanh
- Địa chỉ: Số 01, Trần Quốc Tuấn, phường 2, thành phố Bến Tre.
- Điện thoại: 02753833383

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Thành          
- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: Cử nhân                          
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.
- Điện thoại:  02753833383

* Người tham gia

- CN. Nguyễn Văn Thành
- ThS. Nguyễn Quang Thanh
- KS. Hà Thanh Truyền
- ThS. Phạm Thanh Hoàng
- CN. Trần Thị Kim Cưng

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý, hỗ trợ tổ chức lưu trữ hồ sơ (dạng file .pdf) về lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, cam kết bảo vệ môi trường và các hồ sơ khác về môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm đơn giản hóa thao tác lưu trữ cũng như tra cứu, truy xuất hồ sơ cho cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Ứng dụng công nghệ GIS và xây dựng Webgis tra cứu vị trí các cơ sở kinh doanh, thông tin về việc thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản và cam kết bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật và công nghệ

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

1. Nội dung 1:  Nghiên cứu tổng quan để xây dựng thuyết minh đề tài.
2. Nội dung 2: Đánh giá thực trạng.
3. Nội dung 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu.
4. Nội dung 4: Xây dựng phần mềm quản lý.
5. Nội dung 5: Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cho các đơn vị.
6. Nội dung 6: Báo cáo tổng kết.

• Kết quả dự kiến:

- Phần mềm quản lý việc thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản và cam kết bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.
- WebGIS tra cứu thông tin về việc thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản và cam kết bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2018