Đề tài: Nghiên cứu hệ thống giải pháp để xây dựng và thực hiện hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII)
- Họ và tên thủ trưởng: PGS.TS Bùi Anh Thủy
- Địa chỉ: 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
- Điện thoại: 02838837814 
- Website: www.ldxh.edu.vn

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Đỗ Thị Hoa Liên                 
- Giới tính: Nữ
- Trình độ học vấn: Tiến sĩ                         
- Chức vụ: Phụ trách khoa Quản trị kinh doanh    
- Điện thoại:  02838837814  
- E-mail: dohoalien@yahoo.com.vn

* Người tham gia

- TS. Đỗ Thị Hoa Liên
- ThS. Bùi Thị Oanh
- TS. Đinh Kiệm
- Ông. Nguyễn Văn Mến
- Ông. Nguyễn Phúc Linh
- ThS. Hoàng Võ Hằng Phương
- ThS. Lê Thị Toàn
- ThS. Trương  Hoàng Chinh
- ThS. Lã Văn Đoàn
- ThS. Hồ Trần Quốc Hải

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu chung: Xác định các giải pháp, chính sách phù hợp để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Bến Tre.
- Mục tiêu cụ thể:
Nghiên cứu kinh nghiệm thúc đẩy khởi nghiệp của các quốc gia và một số địa phương trong nước.
Phân tích thực trạng hoạt động khởi nghiệp và hệ thống cơ chế, chính sách tác động đến hoạt động khởi nghiệp ở thanh niên Bến Tre.
Xây dựng hệ thống giải pháp hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Bến Tre.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan.
- Nội dung 2: Đánh giá thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Bến Tre.
- Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp và chương trình hành động xây dựng và thực hiện hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Bến Tre.
- Nội dung 4: Tổng kết, đánh giá.

• Kết quả dự kiến:

- Hệ thống giải pháp xây dựng và thực hiện hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Bến Tre.
- Hệ thống chương trình hành động, chính sách cụ thể.
- Bảng nhận xét, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Chương trình 10-CTr/TU của Tỉnh ủy liên quan đến các hoạt động khởi nghiệp của tỉnh Bến Tre.
- 02 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học có chỉ số ISSN.
- 01 cuốn sổ tay khởi nghiệp.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2019