Đề tài: Đánh giá thực trạng của nhóm ngành chế biến các sản phẩm từ tinh bột trên địa bàn tỉnh Bến Tre và đề xuất các giải pháp quản lý nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Sở Công thương Bến Tre
- Họ và tên thủ trưởng: Lê Văn Khê
- Địa chỉ: 71, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP Bến Tre
- Điện thoại: 02753 822365  Fax: 02753 811501
- Website: http://www.congthuongbentre.gov.vn

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Ông Nguyễn Thanh Phương    
- Giới tính:Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                    
- Chức danh khoa học: Kỹ sư                    
- Chức vụ: Trưởng phòng KTATMT
- Điện thoại của tổ chức: 02753822365  
- Mobile: 0918073205

* Người tham gia

KS. Nguyễn Thanh Phương
KS. Hồ Văn Tuấn
KS. Trần Thành Công
Ths. Nguyễn Thị Yến Nhi
Ths. Cao Thanh Diễm Thúy
KS. Nguyễn Thị Mỹ Tiên

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:
- Đánh giá thực trạng sử dụng phụ gia thực phẩm và hiện trạng công nghệ sản xuất nhóm ngành chế biến các sản phẩm từ tinh bột trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức người sản xuất trong quá trình sử dụng phụ gia thực phẩm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.
Mục tiêu cụ thể:
- Đánh giá thực trạng sử dụng hàn the, tinopan và fomanđêhít của các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến hủ tiếu, bánh canh, bánh ướt, phở, bún; thực trạng sử dụng Potassium Bromate trong sản xuất bánh mì, bánh đuông và các loại bánh khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
- Đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất nhóm ngành chế biến hủ tiếu, bánh canh, bánh ướt, phở, bún trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
- Đề xuất các giải pháp quản lý nhằm nâng cao nhận thức người sản xuất trong quá trình sử dụng phụ gia thực phẩm; nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nhân văn

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nội dung 1 : Nghiên cứu tổng quan, xây dựng thuyết minh đề cương đề tài
Nội dung 2: Đánh giá thực trạng sử dụng phụ gia trong trong quá trình sản xuất thực phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến các sản phẩm từ tinh bột.
Nội dung 3: Đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất nhóm ngành chế biến các sản phẩm từ tinh bột trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
Nội dung 4: Đề xuất giải pháp, kiến nghị  
Nội dung 5: Báo cáo tổng kết

• Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng hợp kết
- Chuyên đề : Đánh giá thực trạng sử dụng phụ gia trong trong quá trình sản xuất thực phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến các sản phẩm từ tinh bột.
- Chuyên đề: Đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất nhóm ngành chế biến các sản phẩm từ tinh bột trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
- Chuyên đề: Các giải pháp và các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và nâng cao chật lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở doanh  nghiệp sản xuất chế biến các sản phẩm từ tinh bột;
- Bài báo đăng trên website Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2018 đến tháng 01/2019