Đề tài: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý và khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bến Tre ứng phó với biến đổi khí hậu

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Họ và tên thủ trưởng: Ông Phạm Anh Tuấn
Địa chỉ: Tòa nhà VNSC (A6), Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 02437917675        
Website: vnsc.org.vn

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Họ và tên: Trần Thái Bình                 
Giới tính: Nam
Trình độ học vấn: 12/12                     
Chức danh khoa học: Tiến sĩ
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam    
Điện thoại:  02839320220    
E-mail: thaibinhtran@gmail.com

* Người tham gia

- TS. Trần Thái Bình
- CN. Hồ Lâm Trường
- TS. Phạm Thị Mai Thy
- ThS. Phạm Bách Việt
- ThS. Phạm Thị Bích Thục
- CN. Nguyễn Ngọc Phương Thanh
- CN. Đỗ Thanh Long
- CN. Nguyễn Duy Khang
- CN. Phạm Quốc Trần Kha
- CN. Đinh Trần Anh Thư

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:
Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý và khai thác các công trình thủy lợi tại Bến Tre.
Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) các công trình thủy lợi đầu mối trên địa bàn tỉnh Bến Tre kết hợp dữ liệu thủy văn (độ mặn, mực nước) từ năm 2010 – 2017.
- Xây dựng ứng dụng WebGIS quản lý hệ thống công trình thủy lợi, hỗ trợ ra quyết định vận hành.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật và công nghệ

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

1. Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh đề cương chi tiết.
2. Nội dung 2: Thiết kế yêu cầu và xử lý dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu.
3. Nội dung 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thủy lợi Bến Tre.
4. Nội dung 4: Xây dựng ứng dụng WebGIS hỗ trợ quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thủy lợi Bến Tre
5. Nội dung 5: Tích hợp quản lý số liệu đo tại trạm quan trắc tự động
6. Nội dung 6: Xây dựng ứng dụng quản lý, cập nhật thông tin tại hiện trường trên thiết bị di động
7. Nội dung7: Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho địa phương

• Kết quả dự kiến:

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:
- Cơ sở dữ liệu hệ thống thủy lợi tỉnh Bến Tre
- WebGIS quản lý hệ thống các công trình thủy lợi tỉnh Bến Tre
- Ứng dụng hỗ trợ quản lý, cập nhật thông tin tại hiện trường
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng WebGIS quản lý hệ thống các công trình thủy lợi tỉnh Bến Tre và ứng dụng hỗ trợ quản lý, cập nhật thông tin tại hiện trường.
- Báo cáo tổng kết
- Bài tóm tắt kết quả (đăng trên trang thông tin khoa học tỉnh Bến Tre)

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2018 đến tháng 01/2020