Hoạt động Khoa học và Công nghệ

Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre là đại diện chủ sở hữu về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 280, đường 3 Tháng 2, Phường 3, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ vùng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 280, đường 3 Tháng 2, Phường 3, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 280, đường 3 Tháng 2, Phường 3, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 280, đường 3 Tháng 2, Phường 3, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 280, đường 3 Tháng 2, Phường 3, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 280, đường 3 Tháng 2, Phường 3, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 280, đường 3 Tháng 2, Phường 3, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

123