Văn bản cấp Trung Ương

Ngày 22 tháng 2 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 225/QĐ-TTg về việc Phê duyệt dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"


Download

Ngày 09 tháng 12 năm 2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư Số: 33/2011/TT-BKHCN về việc Hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển


Download

Ngày 1 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1041/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Dự án "Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"


Download

Ngày 29 tháng 12 năm 2010, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư 22/2010/TT-BKHCN Quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ


Download

Ngày 31 tháng 12 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2441/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020


Download

Ngày 28 tháng 12 năm 2010, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư số 19/2010/TT-BKHCN Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân


Download

Ngày 12 tháng 3 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ra thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ


Download

Ngày 31 tháng 12 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số: 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điệu của Luật Sở hữu trí tuệ về Sở hữu công nghiệp


Download

Ngày 30 tháng 12 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số: 119/2010/NĐ-CP, Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ


Download

Ngày 29 tháng 12 năm 2010, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các chất ôxít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ


Download

Ngày 03/03/2010, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.


Download

Ngày 24  tháng 3 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 43/2008/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 (gọi tắt là Kế hoạch) nhằm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP


Download

Ngày 14 tháng 3 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số: 28/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ


Download

Ngày 06/9/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 18/2007/QĐ-BKHCN Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ (bao gồm Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố).


Download

Ngày 15 tháng 8 năm 2007, Chính Phủ ban hành Nghị định quy định về đơn vị đo lường chính thức của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Download

123