Góp ý dự thảo văn bản

Thông báo về việc đăng tải dự thảo văn bản
qui phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử
 


Nhằm nâng cao tính khả thi của văn bản qui phạm pháp luật về khoa học và công nghệ, đồng thời thực hiện nội dung Công văn số 663/STP-XDVB của Sở Tư pháp Về việc đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên trang thông tin điện tử.

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo:

Bắt đầu từ ngày 08 tháng 5 năm 2012, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ mở thêm chuyên mục Góp ý dự thảo văn bản để đăng tải dự thảo VBQPPL trên website của Sở Khoa học và Công nghệ. Mọi thông tin góp ý xin gửi về địa chỉ email: banbientap@dost-bentre.gov.vn.

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre được ban hành tại Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Mọi thông tin góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3/2, phường 3, TP Bến Tre.

1