TTHC - Sở hữu trí tuệ

Tổ chức có yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 280, đường 3 Tháng 2, Phường 3, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tổ chức có yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 280, đường 3 Tháng 2, Phường 3, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Các đơn vị có nhu cầu đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ nộp hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 280 đường 3 Tháng 2, Phường 3, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

1