Hoạt động thanh tra Sở Khoa học và công nghệ tháng 03/2008

Thực hiện Quyết định thanh tra của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn thanh tra do Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đã phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức cuộc thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa tại 31 cơ sở gồm 15 Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu và 16 cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng.

Qua thanh tra, đoàn thanh tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý 03 trường hợp vi phạm pháp luật về đo lường với số tiền 9,7 triệu đồng, đồng thời đình chỉ sử dụng 06 phương tiện đo các loại buộc thực hiện đúng các chế độ kiểm định theo quy định. Ngoài ra, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ  còn tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành 127 tổ chức kiểm tra, kiểm soát đo lường và chất lượng xăng dầu 43 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật, làm cơ sở răn đe, đồng thời qua đó hướng dẫn, giáo dục, nâng cao ý thức tự chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.