Kết quả hoạt động thanh tra từ 10/3/2008 - 10/4/2008

Thực hiện cuộc thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quyết định số 35/QĐ-SKHCN ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 19 Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu, qua đó đã tổ chức giám định các yêu cầu về đo lường 70 phương tiện đo xăng dầu làm cơ sở kết luận thanh tra.

Qua thanh tra, phát hiện và hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu sử dụng dấu, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực với số tiền 3.500.000 đồng.

Công tác thanh tra đã được thực hiện theo định hướng chỉ đạo của Bộ Khoa học và công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa các mặt hàng thiết yếu khác góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.