Tập huấn sử dụng chương trình RAISVN

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động cấp phép cho các tổ chức, cá nhân trong tỉnh có sử dụng thiết bị bức xạ hạt nhân, ngày 02/12/2008 Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục An toàn Bức xạ và hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm RAISVN cho hơn 25 học viên là lãnh đạo và cán bộ quản lý của các đơn vị có sử dụng thiết bị X-quang.

Lớp tập huấn giúp lãnh đạo và cán bộ quản lý thực hiện hoạt động đăng ký trực tuyến qua mạng Internet với cơ quan Quản lý Nhà nước về thiết bị bức xạ hạt nhân như: Đề nghị cấp giấy phép cho nhân viên làm việc bức xạ đặc biệt, Đề nghị cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ, Đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ; Đề nghị cấp phép dịch vụ an toàn bức xạ; Gia hạn giấy phép; Đề nghị nâng cấp mỡ rộng phạm vi mục đích của cơ sở bức xạ; Đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép; Đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; Đề nghị đăng ký địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ; Đề nghị sửa đổi giấy phép.

Hoạt động đăng ký trực tiếp qua mạng sẽ giúp sự phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có sử dụng thiết bị bức xạ được thuận lợi hơn.