Công tác kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước ở Bến Tre

Thực hiện theo Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ kiểm tra việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tổ kiểm tra, do ông Võ Văn Truyền-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm tổ trưởng, đã tiến hành kiểm tra tại 41 cơ quan hành chính nhà nước trong diện bắt buộc phải xây dựng và áp dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 gồm: các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chi cục trực thuộc Sở.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá tình hình xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, giúp cho đơn vị được kiểm tra thấy được những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện và đưa ra những đề xuất, kiến nghị, phương hướng hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Qua kiểm tra, phần lớn các cơ quan hành chính trong tỉnh đều thực hiện HTQLCL theo Kế hoạch 3584/KH-UBND của UBND tỉnh. Tính đến năm 2012, có 53 đơn vị đã triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL, trong đó có 46 đơn vị đã được chứng nhận HTQLCL (bao gồm 14 xã, phường thị trấn thuộc diện khuyến khích áp dụng), 07 đơn vị đang xây dựng và áp dụng.

 Một số cơ quan có nhiều thủ tục hành chính đã thực hiện tốt việc xây dựng và áp dụng HTQLCL cho toàn bộ các thủ tục: UBND Huyện Mỏ Cày Bắc (191 thủ tục), Sở Giao thông vận tải (77 thủ tục).

Các cơ quan sau khi được chứng nhận có thực hiện các hoạt động duy trì và cải tiến thường xuyên HTQLCL, giúp cho quá trình giải quyết công việc hiệu quả hơn, các quy trình thực hiện thủ tục hành chính được kiểm soát từ khâu nhận hồ sơ đến khâu trả kết quả đã giúp giảm thiểu số lượng văn bản không phù hợp, nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan chưa thực hiện tốt việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng, phần lớn các cơ quan chưa áp dụng theo mô hình khung và chưa áp dụng HTQLCL cho toàn bộ thủ tục hành chính theo kết quả của Đề án 30

Tổ kiểm tra đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chưa xây dựng, áp dụng HTQLCL tiến hành thực hiện và phải hoàn thành trong năm 2013 (Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm và Chi cục dân số-KHHGĐ); Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc mở rộng HTQLCL cho toàn bộ thủ tục hành chính theo kết quả của Đề án 30 và áp dụng hệ thống tài liệu theo mô hình khung, đồng thời thường xuyên giám sát, kiểm tra việc duy trì HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị để việc áp dụng HTQLCL có hiệu quả.

Tổ cũng đã đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện HTQLCL cho toàn bộ thủ tục hành chính theo kết quả của Đề án 30 và áp dụng hệ thống tài liệu theo mô hình khung, chuyển đổi phiên bản TCVN ISO 9001:2000 thành TCVN ISO 9001:2008; đề nghị lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị phải sâu sát hơn nữa đến hoạt động xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL trong thời gian tới.

Kim Chi

Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng