Kết luận thanh tra hành chính đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29 tháng 11 năm 2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số 63/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra hành chính Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

Xem chi tiết nội dung thông báo