Kết quả thanh tra diện rộng chuyên đề 2012 về khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu

Thực hiện Công văn số 591/BKHCN-TTra ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra diện rộng chuyên đề năm 2012 về khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu; Công văn số 1367/UBND-NC ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp thanh tra chuyên đề về khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 62/QĐ-SKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre về việc thanh tra diện rộng chuyên đề năm 2012 về khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Trong thời gian từ ngày 15/6/2012 đến ngày 31/8/2012, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường đã tiến hành thanh tra đột xuất các cửa hàng, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu và khí đốt hóa lỏng (gas) trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Mục đích của cuộc Thanh tra nhằm thực hiện trách nhiệm kiểm soát về đo lường, chất lượng, sở hữu công nghiệp đối với nhóm hàng xăng dầu, gas trong buôn bán; tạo bước chuyển biến về nhận thức, ý thức và hành động của các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh trong việc thực hiện các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và sở hữu công nghiệp; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm an toàn cho người sử dụng và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN của địa phương.

Nội dung thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp; việc thực hiện các quy định về thời hạn kiểm định, tem kiểm định các phương tiện đo, điều kiện kinh doanh xăng dầu, gas; thanh tra sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Đối tượng thanh tra là các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, sang chiết xăng dầu, gas trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Qua gần 3 tháng triển khai kế hoạch thanh tra diện rộng chuyên đề năm 2012 về khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 87 doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu; thanh tra 34 cửa hàng, hộ cá thể kinh doanh gas. Kết quả thanh tra về xăng dầu vi phạm (chiếm 9,1%). Trong đó, vi phạm về đo lường là chủ yếu (chiếm 06 vụ), nguyên nhân vi phạm do đối tượng đã tự ý điều chỉnh sai số vượt quá giới hạn cho phép; 01 vụ vi phạm về kiểm định phương tiện đo và 01 vụ vi phạm về chất lượng hàng hóa. Căn cứ Nghị định số 104/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ, đoàn Thanh tra đã phạt với tổng số tiền là 180 triệu đồng.

Nhìn chung, qua đợt thanh tra diện rộng chuyên đề năm 2012 về khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre, tình hình hoạt động của các cửa hàng, doanh nghiệp tương đối ổn định. Các doanh nghiệp thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa trên cột bơm, việc chấp hành về điều kiện kinh doanh, kiểm định cột đo theo đúng qui định.

Quá trình thanh tra, Đoàn đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã được phê duyệt; mang lại hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Ngăn chặn và răn đe tình trạng gian lận về đo lường, bảo đảm chất lượng sản phẩm hàng hóa trong kinh doanh xăng dầu, gas nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, Đoàn Thanh tra đã yêu cầu và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, gas. Qua đó đã tạo được chuyển biến về nhận thức, ý thức và hành động chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp.

Thời gian tới, để tăng cường hơn nữa hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, siết chặt hơn nữa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất trình trạng gian lận trong lĩnh vực kinh doanh doanh xăng dầu, Thanh tra Sở KH&CN đã kiến nghị Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ hơn, đưa ra những giải pháp nhằm ngăn ngừa hành vi gian lận đo lường của các cột đo xăng dầu.

Lê Hoàng Tuấn

Thanh Tra Sở KH&CN Bến Tre