Hợp tác về Khoa học công nghệ giữa Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh

 THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH VÀ SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

       Ngày 22/4/2005 tại Thị xã Bến Tre, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã tiến hành trao đổi, thảo luận và thống nhất chương trình hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của hai địa phương như sau:

 1. Mục đích yêu cầu:

    Phát huy tiềm năng về Khoa học Công nghệ của TP. Hồ Chí Minh, trung tâm Kinh tế, Khoa học Công nghệ năng động phía Nam.

    Phát huy lợi thế nguyên liệu của tỉnh Bến Tre trên cơ sở sự hổ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh...đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập.

2. Nguyên tắc hợp tác:

    Lĩnh vực hợp tác: Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ.

    Thời gian: Hợp tác lâu dài.

    Đối tượng: Hai bên có trách nhiệm tổ chức và hổ trợ cho các tổ chức khoa học, công nghệ và các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình với những bước đi thích hợp và điều kiện cụ thể của mỗi bên.

    Kế hoạch: Hàng năm hai bên có xây dựng kế hoạch cụ thể theo chuyên đề hoạt động để bàn bạc thống nhất và cùng thực hiện. Chọn từ 1 đến 2 vấn đề.

    Đầu mối hợp tác: Hai bên sẽ thành lập tổ công tác tương ứng của mình, phân công thường trực và bố trí kinh phí tương ứng cho mỗi hoạt động cụ thể để phối hợp thực hiện.

    Cơ chế tài chính: Thực hiện các hoạt động liên kết có sự tham gia từ 2 phía (Sở KH&CN TPHCM và Sở KH&CN tỉnh Bến Tre và các đơn vị thụ hưởng (doanh nghiệp).

    Hoạt động kiểm điểm và báo cáo: Hàng năm sẽ tổ chức họp mặt một lần của hai bên dể kiểm điểm hoạt động phối hợp và báo cáo thực tế hợp tác đạt được trong năm gửi về cấp trên (UBND tỉnh, Bộ KHCN).

3. Nội dung hợp tác:

 3.1. Hợp tác tổ chức chợ Thiết bị Công nghệ thương hiệu nổi tiếng 2 năm /1lần, bắt đầu từ năm 2006 với nội dung:

    Chào bán thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thuỷ, hải sản, cây ăn qủa, dừa.

    Tổ chức hội thảo khoa học, trao đổi thông về trồng, chế biến và thị trường tiêu thị các sản phẩm thuộc lĩnh vực thuỷ hải sản, cây ăn quả, dừa.

    Tư vấn Khoa học Công nghệ, tập trung vào hoạt động đổi mới thiết bị công nghệ phù hợp giữa các chuyên gia và chủ doanh nghiệp.

    Giới thiệu các thiết bị công nghệ, sản phẩm mới, thương hiệu nổi tiếng của 2 địa phương.

3.2. Hợp tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ với các nội dung:

    Tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ Thông tin; Công nghệ Sinh học; Công nghệ Chế biến Nông sản, thuỷ sản từ nguồn nguyên liệu của địa phương.

    Hợp tác triển khai Khu Nông nghiệp kỹ thuật cao (về giốn g và cây ăn trái) tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

    Hổ trợ tiển khai Chương trình "Hổ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh..." tập trung vào các vấn đề: Đổi mới thiết bị công nghệ; Quản trị doanh nghiệp; Quản trị chất lượng; Về sản xuất sạch; Về tiết kiệm nhiên liệu.

    Sở KH&CN tỉnh Bến Tre sẽ hổ trợ các điểm trình diễn, các địa chỉ tiếp nhận công nghệ trong phạm vi tỉnh để tiếp nhận chuyển giao công nghệ, các thành tựu khoa học công nghệ của Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh làm đầu mối.

3.3 Hợp tác trong lĩnh vực Nhà nước về quản lý Khoa học và Công nghệ.

    Tổ chức gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm quản lý giữa 2 đơn vị về: Quản lý các đề tài, dự án; Công tác thẩm định, giám định và đánh giá trình độ công nghệ, Sỡ hữu Trí tuệ, hổ trợ doanh nghjiệp xây dựng và bảo vệ quyền Sỡ hữu Trí tuệ; Công tác thông tin Khoa học công nghệ, Hoạt động quản lý TC-ĐL-CL; Triển khai dịch vụ Khoa học công nghệ...

    Chia sẽ nguồn thông tin và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động bằng thức liên kết Website của 2 Sở để trao đổi.

3.4 Đào tạo nguồn nhân lực:

    Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ Sở KH&CN tỉnh Bến Tre xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ cho tỉnh (các Sở, Ban, Ngành, Doanh nghiệp...).

    Hỗ trợ Bến Tre trong hoạt động hợp tác Quốc tế về Khoa học công nghệ.