Hoạt động khoa học và công nghệ gắn với hiệu quả kinh tế và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội

Trong những năm qua, Sở KH&CN Bến Tre đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên nhiều lĩnh vực như: nông, lâm, thuỷ sản,… Điều đó được thể hiện rõ thông qua kết quả các đề tài, dự án. Cụ thể, năm 2012, Sở KH&CN đã quản lý và tổ chức triển khai 45 đề tài, dự án trong đó có 1 đề tài hợp tác, 44 đề tài cấp tỉnh. Hoạt động nghiên cứu đề tài, dự án cũng có nhiều tiến bộ, trên cơ sở bám sát các mục tiêu và nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh.

Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mà điển hình là cây mía, cây ăn trái, cây lúa. Ngoài ra, còn có các mô hình ứng dụng vào thực tiễn sản xuất đem lại hiệu quả cao được bà con nông dân đồng tình hưởng ứng như: Dự án Chuyển giao quy trình sản xuất nấm xanh trong trừ rầy nâu hại lúa; phân bón hữu cơ sinh học từ mụn dừa, mô hình chăn nuôi vịt an toàn sinh học và còn nhiều mô hình khác về thay đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi,… góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng. Có thể nói, vai trò của KH&CN góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế-xã hội nhất là phục vụ đời sống con người. Xã hội càng phát triển, nhu cầu con người ngày càng cao, chính vì vậy Sở KH&CN đã chủ động mở rộng quan hệ hợp tác và phối hợp với các Trường, Viện, các ngành, địa phương để tháo gỡ các vướng mắc và triển khai nhiều nhiệm vụ KH&CN phù hợp để phát huy thế mạnh của từng ngành, vùng. Điển hình là phối hợp với Viện KH&CN Việt Nam tổ chức triển khai đề tài “Nghiên cứu giải pháp và xây dựng mô hình thích ứng với nước biển dâng do biến đổi khí hậu tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre”. Ngoài ra còn hợp tác với tổ chức ACDI/VOCA thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ về việc tổ chức tập huấn cho các thành viên hội đồng cảm quan bột nhão ca cao.

Ngoài ra còn nhiều lĩnh vực khác như: công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; nghiên cứu khoa học-xã hội và nhân văn; Lĩnh vực điều tra cơ bản sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường,… cũng được phát huy và ứng dụng rộng rãi góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước như mô hình xử lý nước hộ gia đình ở nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới ở xã Châu Bình.

Nói về hiệu quả của việc thực hiện các đề tài, dự án, ông Nguyễn Văn Vũ-Trưởng phòng Quản lý KH&CN cho biết: “Năm 2012, thông qua Hội đồng khoa học đã nghiệm thu 15/16 đề tài, dự án đạt 93,7% kế hoạch năm. Kết quả đề tài, dự án được Hội đồng đánh giá cao, có khả năng nhân rộng tốt, có ý nghĩa quan trọng trong chuyển đổi cây trồng vậy nuôi, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên nhiều lĩnh vực. Về công tác kiểm tra, đã tổ chức kiểm tra trên 45 lượt cho 45 đề tài, đạt 100% kế hoạch. Qua kiểm tra, các đề tài, dự án thực hiện tương đối tốt, có bám theo kế hoạch được duyệt”.

Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động KH&CN năm qua cũng còn một vài hạn chế như: chưa bắt kịp nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà, việc chuyển giao kết quả nghiên cứu KH&CN mới vào sản xuất, đời sống chưa nhiều chưa tạo được sức lan toả lớn; một vài đề tài, dự án thực hiện còn chậm so kế hoạch do quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn nên hiệu quả chưa cao. Để hoạt động KH&CN thật sự đi vào đời sống, hàng năm Hội đồng KH&CN tỉnh cũng đã  tổ chức xét duyệt, tuyển chọn các đề tài, dự án có tính bức xúc của tỉnh để tiếp tục thực hiện giai đoạn tiếp theo.

Kim Tuyền

Trung tâm Thông tin KH&CN