Bình Đại phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ, hoạt động khoa học công nghệ huyện nhà đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 bd                      Nhiều trang thiết bị hiện đại được đưa vào sản xuất

Hàng năm, huyện có khoảng 10 đề tài khoa học được công nhận cấp huyện, từ 3 đến 5 đề tài khoa học được công nhận cấp tỉnh. Đặc biệt trong những năm qua, huyện có 2 sáng chế được Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng sáng tạo trẻ, cùng một số kết quả nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn... đã được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần phục vụ có hiệu quả cho kinh tế-xã hội, đặc biệt là ứng dụng trên lĩnh vực nuôi trồng chế biến thủy sản là thế mạnh của huyện nhà, khai thác có hiệu quả lợi thế và tiềm năng kinh tế biển và kinh tế nông nghiệp của huyện. Các chủ trương, chính sách phát triển khoa học xã hội và nhân văn đã góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, truyền thống của địa phương, nâng cao trình độ dân trí, từng bước hình thành nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho yêu cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước nói chung, sự phát triển kinh tế xã hội huyện nhà nói riêng

Trên cơ sở Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và chương trình hành động số 22 của Tỉnh ủy Bến Tre, huyện Bình Đại đề ra chương trình hành động số 25 thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trong đó nhất quán quan điểm: phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ tổ quốc, là một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước trong hoạt động của các ngành các cấp. Sự lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý của nhà nước và tài năng, tâm huyết của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đóng vai trò quyết định thành công của sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Huyện đặt ra mục tiêu là phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ là động lực quan trọng nhất để đẩy nhanh, rút ngắn quá trình thực hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất và lượng cho nguồn nhân lực, nâng cao năng suất, chất lượng, sản lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực của kinh tế huyện nhà. Phấn đấu đến năm 2015: hoạt động khoa học công nghệ đóng góp khoảng 15% tăng trưởng kinh tế của huyện. Tỷ lệ đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện cho khoa học và công nghệ đạt mức 1,5% GDP, tốc độ đổi mới công nghệ thiết bị đạt khoảng 15%/năm. Đến năm 2020, hoạt động khoa học và công nghệ sẽ đóng góp khoảng 25% tăng trưởng kinh tế của huyện, tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt khoảng 20%/năm, tỷ lệ đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện cho khoa học và công nghệ trên 2% GDP vào năm 2020 và 3% GDP vào năm 2030. Đẩy nhanh quá trình xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ để tăng các nguồn cho phát triển khoa học và công nghệ. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao, chuyên ngành, có tâm huyết, năng động, sáng tạo trong việc ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống nhân dân.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, huyện tiếp tục phát huy vai trò lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với sự phát triển của khoa học và công nghệ. Không ngừng nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về hoạt động của khoa học và công nghệ, thực sự coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, gắn khoa học và công nghệ với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của cơ quan đơn vị và địa phương. Lãnh đạo tốt việc triển khai quán triệt đầy đủ quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức hoạt động hoa học và công nghệ. Triển khai có hiệu quả việc ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ môi trường, tài nguyên biển và phòng tránh thiên tai, trên các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, lĩnh vực công nghệ vật liệu mới, năng lượng mới...

Tăng cường hoạt động phối hợp giữa Hội đồng khoa học và công nghệ huyện với các cơ quan có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lưu trữ, cung cấp, trao đổi về khoa học và công nghệ. Vận dụng có hiệu quả cơ chế, chính sách thu hút cán bộ khoa học giỏi tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ tại huyện góp phần phục vụ có hiệu quả công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nói chung và huyện nhà nói riêng.

Sơn Tùng

Đài Truyền thanh Bình Đại