Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. CHỨC NĂNG

1.1. Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (dưới đây viết tắt là Trung tâm ƯDTBKHCN) là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng hoặc Kho bạc nhà nước tại địa phương, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch.

1.2. Lựa chọn và tổ chức ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống.

II. NHIỆM VU:

2.1. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

2.2. Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.

2.3. Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với các sản phẩm mới và giống cây, con mới.

2.4. Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

2.5. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của  luật pháp .

2.6. Quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, tài sản. . . của Trung tâm ƯDTBKHCN theo quy định của nhà nước, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ.

III. QUYỀN HẠN:

3.1. Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ đã đăng ký, ký kết hợp đồng khoa học và công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, được đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3.2. Được tự chủ về tài chính, được chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao, được chủ động sử dụng số biên chế do cấp có thẩm quyền giao, được thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Trung tâm.

3.3. Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân, góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3.4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.