Tổng kết mô hình sáng tạo nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao năm 2008 - 2010

Nhằm tổng kết các mô hình sáng tạo nông nghiệp ở từng loại hình sản xuất, từng vùng sinh thái do bà con nông dân sáng tạo đã áp dụng có hiệu quả. Những mô hình sáng tạo nầy là do sự tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật từ báo, đài, các chương trình khuyến nông, khuyến ngư... kết hợp với kinh nghiệm, sáng tạo của mình. Bước đầu những mô hình này đã được phổ biến nhân rộng cho bà con nông dân ở các địa phương học hỏi áp dụng, góp phần thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi, tận dụng nguồn nguyên liệu có sẵn tại địa phương, suy nghĩ sáng tạo làm ra của cải vật chất phát triển kinh tế gia đình, đồng thời giúp đỡ bà con trong xóm ấp có công ăn việc làm tạo nguồn thu nhập ổn định.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sự phối hợp, đồng tình của các ngành chức năng, các huyện thành phố và sự hưởng ứng tích cực của bà con nông dân nên việc tổng kết các mô hình sáng tạo nông nghiệp năm 2008-2010 quy mô cấp tỉnh đã đạt được kết quả rất đáng phấn khởi.

\r\n

 

\r\n

image                              Mô hình đạt giải nhì trong Lễ tổng kết 4 phong trào

Qua xem xét đánh giá, Ban tổ chức chọn ra 30 mô hình để tiến hành khảo sát. Trong đó: Giồng Trôm: 04, Chợ Lách: 02, Ba Tri: 04, T.P Bến Tre: 01, Châu Thành: 05, Mỏ Cày Nam: 05, Mỏ Cày Bắc: 03, Bình Đại: 03, Thạnh Phú: 03.

Việc đánh giá và lựa chọn các mô hình được Ban tổ chức tiến hành một cách khách quan và khoa học, do đó kết quả đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo khen thưởng được các ngành, huyện, thành phố thống nhất cao.

Kết quả cụ thể như sau:

- 01 mô hình đạt loại A, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

- 13 mô hình đạt loại B Sở Khoa học và Công nghệ tặng giấy khen đều đáp ứng được mục tiêu của chương trình là có khả năng nhân rộng để bà con nông dân khác trong khu vực áp dụng được và có hiệu quả kinh tế cao.

Sự khác biệt giữa mô hình loại A và B là tính sáng tạo cao hơn, hiệu quả kinh tế cao hơn, đồng thời khả năng phổ biến áp dụng cũng được rộng rãi hơn.

- Còn lại 16 mô hình loại C (hiệu quả thấp) không đề nghị khen thưởng.

Các mô hình đạt hiệu quả phân theo đối tượng sản xuất cụ thể như sau:

- Trồng trọt : 09 mô hình: Cây ăn quả, màu, dừa, Cacao…

- Thủy sản   : 03 mô hình: cá sặc rằn, tôm càng xanh, tôm sú…

- Chăn nuôi : 02 mô hình:  vịt, gà.

Ban Tổ chức