Danh sách các cơ sở vi phạm trong năm 2006

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

TT

\r\n
\r\n

Tên cơ sở

\r\n
\r\n

Nội dung vi phạm

\r\n
\r\n

Hình thức xử lý

\r\n
\r\n

Xử lý

\r\n

chính

\r\n
\r\n

Khắc phục

\r\n

hậu quả

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

DNTN Phước Nguyên, xã Tân Phú-Châu Thành

\r\n
\r\n

Đong hàng hóa có giá trị nhỏ trong thương mại bán lẻ gây thiệt hại cho người tiêu dùng

\r\n
\r\n

300.000 đ

\r\n
\r\n

Buộc thực hiện kiểm định 02 cột đo xăng dầu theo quy định

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

DNTN Hải Yến, xã Hòa Nghĩa - Chợ Lách

\r\n
\r\n

Sử dụng phương tiện đo không đạt yêu cầu quy định

\r\n
\r\n

3.500.000 đ

\r\n
\r\n

Buộc thực hiện kiểm định 01 cột đo xăng dầu theo quy định

\r\n
\r\n

3

\r\n
\r\n

DNTN Bình Phương, xã An Ngãi Trung - Ba Tri

\r\n
\r\n

Bán xăng không đạt chất lượng

\r\n
\r\n

5.100.000 đ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

4

\r\n
\r\n

DNTN Hồng Châu, xã Phú Phụng - Chợ Lách

\r\n
\r\n

Bán xăng không đạt chất lượng

\r\n
\r\n

6.000.000 đ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

5

\r\n
\r\n

DNTN Tường Linh, xã Thạnh Phước - Bình Đại

\r\n
\r\n

Bán xăng không đạt chất lượng

\r\n
\r\n

6.000.000 đ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

6

\r\n
\r\n

DNTN Phú Chánh, xã Phú Hưng - thị xã Bến Tre

\r\n
\r\n

Bán xăng không đạt chất lượng

\r\n
\r\n

6.000.000 đ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

7

\r\n
\r\n

Kẹo dừa Thanh Bình, xã Mỹ Thạnh An – thị xã Bến Tre

\r\n
\r\n

Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu hàng hóa

\r\n
\r\n

6.000.000 đ

\r\n
\r\n

Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên 800 bao bì sản phẩm kẹo dừa, thạch dừa

\r\n
\r\n

8

\r\n
\r\n

DNTN Mai Hương, xã Tân Lợi Thạnh - Giồng Trôm

\r\n
\r\n

Bán xăng không đạt chất lượng

\r\n
\r\n

6.000.000 đ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

9

\r\n
\r\n

DNTN Thu Hường, xã Tân Xuân – Ba Tri

\r\n
\r\n

Bán xăng không đạt chất lượng

\r\n
\r\n

6.000.000 đ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

10

\r\n
\r\n

DNTN Thành Hưng, xã Sơn Định - Chợ Lách

\r\n
\r\n

Bán xăng không đạt chất lượng

\r\n
\r\n

6.000.000 đ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

11

\r\n
\r\n

DNTN Thái Phượng, xã Mỹ Thạnh An - Thị xã Bến Tre

\r\n
\r\n

Sử dụng phương tiện đo không có tem, dấu và giấy chứng nhận kiểm định

\r\n
\r\n

300.000 đ

\r\n
\r\n

Buộc thực hiện kiểm định 01 cột đo xăng dầu theo quy định

\r\n
\r\n

12

\r\n
\r\n

Cửa hàng xăng dầu thị xã Bến Tre

\r\n
\r\n

Sử dụng phương tiện đo sai hỏng, không đạt yêu cầu quy định

\r\n
\r\n

4.600.000 đ

\r\n
\r\n

Buộc thực hiện kiểm định 01 cột đo xăng dầu theo quy định

\r\n
\r\n

13

\r\n
\r\n

Công ty TNHH VINA

\r\n
\r\n

Sản xuất thức ăn gia súc không đạt chất lượng đã công bố

\r\n
\r\n

2.000.000 đ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

14

\r\n
\r\n

Công ty TNHH SX-TM Hoàng Long

\r\n
\r\n

Sản xuất thức ăn gia súc không đạt chất lượng đã công bố

\r\n
\r\n

2.500.000 đ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

15

\r\n
\r\n

Công ty Liên doanh dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế

\r\n
\r\n

Sản xuất thức ăn gia súc không đạt chất lượng đã công bố

\r\n
\r\n

2.000.000 đ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

16

\r\n
\r\n

DNTN Mỹ Nhơn, xã Mỹ Nhơn - Ba Tri

\r\n
\r\n

Sử dụng tem, dấu, giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực

\r\n
\r\n

Cảnh cáo

\r\n
\r\n

Buộc thực hiện kiểm định 02 cột đo xăng dầu theo quy định

\r\n
\r\n

17

\r\n
\r\n

DNTN Út Hảo, xã Tân Thủy - Ba Tri

\r\n
\r\n

Sử dụng tem, dấu, giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực

\r\n
\r\n

Cảnh cáo

\r\n
\r\n

Buộc thực hiện kiểm định 03 cột đo xăng dầu theo quy định

\r\n
\r\n

Tổng cộng

\r\n
\r\n

62.300.000 đ

\r\n
\r\n

 

\r\n