Chuyển giao công nghệ làm giấy từ... rơm rạ, bã mía
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
image
Ð?i di?n Vi?t Nam và Nh?t B?n t?i l? ký k?t h?p tác
\r\n

Ngày 17/7 t?i TP.HCM, Siêu th? công ngh? (Vinatech) cùng t?p doàn Taise và Ohhara (Nh?t B?n) ký k?t h?p tác chuy?n giao công ngh? s?n xu?t b?t gi?y phi g? c?a Nh?t B?n tr? giá 50 t? d?ng.

V?i công su?t t? 15-30 t?n/ngày, dây chuy?n nói trên cho phép s?n xu?t b?t gi?y t? nguyên li?u phi g? nhu các lo?i nhánh keo lai hom, nhánh cây tràm, nhánh b?ch dàn và th?m chí là t? rom r? hay bã mía. N?u dem so sánh v?i vi?c s?n xu?t b?t gi?y t? g? thì phuong pháp phi g? du?c dánh giá khá cao b?i nó cho phép t?n d?ng du?c th? m?nh nguyên li?u s?n có c?a Vi?t Nam. Nguyên li?u này m?t ph?n là do có s?n, m?t ph?n có th? nh? tr?ng canh tác ng?n ngày. 

Do không ph?i phá r?ng l?y nguyên li?u nên công ngh? s?n xu?t b?t gi?y t? nguyên li?u phi g? là gi?i pháp t?n d?ng nguyên li?u, giúp h?n ch? gây ô nhi?m môi tru?ng. Nói v?y là b?i: Khi d?t s?n ph?m t? cây tr?ng, ho?c s?n ph?m m?c lên t? vi?c h?p th? khí các bonnic và th?i ra oxi, chúng s? sinh ra m?t lu?ng carbonnic tuong duong v?i khí h?p th?, khi?n cho t?ng lu?ng khí cacbonnic trong môi tru?ng không thay d?i.

Bên c?nh dó, vi?c s? d?ng dây chuy?n s?n xu?t b?t gi?y cao c?p t? nguyên li?u phi g? ? quy mô công su?t nh? v?n cho phép l?p d?t r?i rác theo d?a phuong, tùy theo các vùng nguyên li?u. Ð?u ra s?n ph?m là b?t gi?y ch?t lu?ng cao, cung c?p cho th? tru?ng trong nu?c và Nh?t B?n.

Phát bi?u t?i l? ký k?t, ông Vu Ng?c B?o, T?ng thu ký Hi?p h?i gi?y VN (VPPA) cho bi?t, ông r?t hy v?ng công ngh? s?n xu?t b?t gi?y c?a Nh?t B?n s? phù h?p v?i di?u ki?n nguyên li?u c?a Vi?t Nam. B?i hi?n nay, vi?c d?u tu phát tri?n nguyên li?u b?t gi?y trong nu?c chua dáp ?ng nhu c?u s? d?ng. Hi?n, Vi?t Nam v?n ph?i nh?p kh?u kho?ng 60% b?t s?n xu?t gi?y theo phuong pháp hoá h?c. S? phát tri?n c?a ngành gi?y hi?n dang b? m?t cân d?i gi?a b?t và gi?y b?i t? lâu chúng ta không tri?n khai du?c vi?c s?n cu?t d? án b?t.

Dây chuy?n s?n xu?t b?t g? c?a Nh?t t? nguyên li?u phi g? g?m:

1. Máy nghi?n tinh hai dia DDR, v?i hai b? làm tinh mang d?n nang su?t cao g?p 2 l?n trên cùng 1 lo?i chân d? máy có th? gi?m t?i da m?c d? ma sát và ti?p xúc gi?a các b? ph?n kim lo?i x?y ra trong nh?ng ho?t d?ng t?i n?ng.

2. Máy l?c b?t gi?y giúp lo?i b? t?p ch?t m?t cách nhanh nh?t.

3. Máy l?c th? c?p (x? lý ph?n b? lo?i) cho k?t qu? sàng l?c t?t hon hi?u qu? g?p 4-5 l?n so v?i máy sàng rung truy?n th?ng. Thi?t b? này tuong d?i g?n nh? và du?c ch?ng nh?n là t?i thi?u ô nhi?m khu v?c ho?t d?ng.

4. Máy làm s?ch n?ng d? cao có kh? nang lo?i b? c?c t?t kim lo?i, cát và nh?ng t?p ch?t khác trong b?t gi?y. Ngoài ra, nó còn giúp cho vi?c liên t?c lo?i b? nh?ng v?t l? ngay c? v?i m?t lu?ng nu?c cân b?ng d? làm s?ch t?i thi?u. Ð?c bi?t, v?i thi?t k? ph?n x? cu?i giúp lo?i b? ngay c? nh?ng h?t cát nh? nh?t ? n?ng d? là 1.0-1.5%

5. Máy nghi?n chính du?c thi?t k? giúp cho vi?c b?o t?n nang lu?ng, d?m b?o hi?u qu? nghi?n và ti?t ki?m chi phí trong s?n xu?t v?i kh? nang nghi?n nguyên li?u c?p th?p mà không làm h?ng s?i b?t.

6. Máy l?c d?ng tr?ng giúp kéo dài th?i gian luu b?t bên trong và n?ng d? b?t ra ?n d?nh khi?n quá tình x? lý b?t không b? dính l?i do dó n?ng d? b?t d?u ra không ?nh hu?ng d?n b?t.

Theo VNN