Sản xuất thành công loại bao bì làm bằng bột bắp, bột mì
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
image
Dây chuy?n s?n xu?t các s?n ph?m nh?a t? b?t tr? giá 600.000 USD theo công ngh? c?a Hoa K?
\r\n

Ngày 19/06/2008, Công ty TNHH TM SX Nh?a Ti?n Thành, qu?n 11, Tp. H? Chí Minh (TITACO) dã chính th?c công b? s?n xu?t thành công “S?n ph?m thân thi?n v?i môi tru?ng t? nhiên”, sau hon m?t nam s?n xu?t th? và dua di ki?m nghi?m t?i nhi?u phòng thí nghi?m trong và ngoài nu?c.

Ðây là lo?i bao bì du?c s?n xu?t theo công ngh? m?i c?a Hoa K? (Công ty d?u tu hon 30 t? d?ng), nguyên li?u g?m: 80% là b?t b?p ho?c b?t mì và 20% là các ph? gia an toàn trong th?c ph?m. Không ch? b?o d?m an toàn v? sinh khi ch?a d?ng th?c an, d? u?ng, lo?i bao bì m?i này còn có th? dùng d? hâm nóng th?c an trong lò vi ba (? nhi?t d? 120°C trong vòng 5 phút) ho?c làm khay d?ng h?i s?n dông l?nh (? âm 30° - 40°C).

Hi?n Công ty m?i s?n xu?t ly u?ng nu?c, h?p d?ng com, h?p d?ng bánh d? tham dò th? tru?ng (do giá thành cao hon lo?i bao bì nh?a d?n 40% - 50%); s?p t?i, công ty s? s?n xu?t khay dùng trong ngành th?y h?i s?n, ch?u hoa t? h?y khi chôn du?i d?t,… và nh?n th?c hi?n các lo?i bao bì theo nhu c?u c?a khách hàng.

Theo Sài Gòn Gi?i phóng