Quyết định số: 225/QĐ-TTg

Ngày 22 tháng 2 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 225/QĐ-TTg về việc Phê duyệt dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"


Download